eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS ATLETA w Gdańsku, przy ul. Opolskiej 6

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-11-08

Ogłoszenie nr 500268553-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.

Miejski Klub Sportowy Atleta: Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS ATLETA w Gdańsku, przy ul. Opolskiej 6

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596039-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500187989-N-2018 oraz 500191826-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Klub Sportowy Atleta, Krajowy numer identyfikacyjny 190063993, ul. Opolska 6, 80-395 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 503433887, e-mail biuro@atletagdansk.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.atletagdansk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS ATLETA w Gdańsku, przy ul. Opolskiej 6

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS ATLETA w Gdańsku, przy ul. Opolskiej 6, zwanego dalej "Zadaniem inwestycyjnym". Realizacja zadania inwestycyjnego polegać będzie na przebudowie jednokondygnacyjnego budynku hali sportowej celem podniesienia jego standardu. Parametry techniczne budynku: 1) powierzchnia zabudowy ok. 1 600,00 m2 2) powierzchnia użytkowa ok. 1 451,00 m2 3) kubatura ok. 13 328m3. Zakres rzeczowy Zadania inwestycyjnego w szczególności obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, demontażowe, ziemne i odtworzeniowe, 2) roboty budowlano-montażowe, 3) wewnętrzne instalacje sanitarne(wod.-kan., hydrantowa, c.o., c.t., klimatyzacji i wentylacji mechanicznej), 4) wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne, 5) wewnętrzne sieci - kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa przyłącza wodociągowego, 6) dostawę i montaż wyposażenia stałego i ruchomego, 7) odtworzenie elementów środowiskowych po wykonanych robotach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3155000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Labar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Niedźwiednik 20 1
Kod pocztowy: 80-292
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3880650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3880650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4538010.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.