eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Modernizacja parku nagłaśniającego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-10-11

Ogłoszenie nr 500245453-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

Teatr Zagłębia: Modernizacja parku nagłaśniającego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607557-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Teatr Zagłębia, Krajowy numer identyfikacyjny 27926100000, ul. ul. Teatralna 4, 41200 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 666 940, e-mail bow@teatrzaglebia.pl, faks 322 666 940.
Adres strony internetowej (url): www.teatrzaglebia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja parku nagłaśniającego w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje: - Dostawę urządzeń/systemów opisanych w Tabeli 1 umieszczonej w SIWZ (m.in.: Zestaw głośnikowy szerokopasmowy - nagłośnienie frontowe - 3 szt.; Zestaw głośnikowy niskotonowy typ 1 - 2 szt.;Zestaw głośnikowy niskotonowy typ 2 - 2 szt.; Uchwyty montażowe, Wzmacniacz mocy-2 szt.; Skrzynia transportowa na wzmacniacze-1 szt.; Cyfrowa konsoleta foniczna - kontroler -1 szt.;Karta Dante-1 szt.; Moduł wejść/wyjść cyfrowej konsolety fonicznej-1 szt.; Skrzynia transportowa konsolety fonicznej-1 szt.; Skrzynia transportowa dla modułu wejść/wyjść-1 szt.) . - Wykonanie niezbędnych instalacji kablowych dla poprawnego podłączenia urządzeń/ systemów, - Montaż, uruchomienie, programowanie, kalibrację oraz strojenie poszczególnych urządzeń/ systemów, - Przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonych urządzeń/ systemów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 32342410-9


Dodatkowe kody CPV: 32342410-9, 32343000-9, 32270000-6, 32322000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 186000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AUDIO PLUS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 100
Kod pocztowy: 05-092
Miejscowość: Łomianki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 228916.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228916.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 228916.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.