eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Opracowanie pełnobranżowych projektów budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych prowadzonych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-10-11

Ogłoszenie nr 500245446-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie: Opracowanie pełnobranżowych projektów budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych prowadzonych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599463-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 351535611, ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 428-66-00, 12/421-12-42 wew. 139, e-mail muzeum@mim.krakow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.mim.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie pełnobranżowych projektów budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych prowadzonych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DR.26.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa zamówienia: "Opracowanie pełnobranżowych projektów budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych prowadzonych przez Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie" 2. Przedmiotem zamówienia jest: 2.1. Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków gospodarczych wraz z przystosowaniem ich do przechowywania zbiorów muzealnych oraz rozbiórką budynku "jadalni", na działce nr 158/111 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie". Celem prawidłowego opracowania projektu, a co za tym idzie uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i opinie, a w tym w szczególności pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na prowadzenie prac w otoczeniu obiektu wpisanego do rejestru zabytków w oparciu o projekt budowlany. 2.2. Opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa przyłącza wodociągowego (etap 1) oraz budową zbiornika ppoż. wraz z rozbudową wewnętrznej, zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej oraz instalacji hydrantowej zewnętrznej (etap 2), na działce nr 158/111 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Izydora Stella-Sawickiego w Krakowie. Celem prawidłowego opracowania projektu, a co za tym idzie uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać na rzecz Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i opinie, a w tym w szczególności pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na prowadzenie prac w otoczeniu obiektu wpisanego do rejestru zabytków w oparciu o projekt budowlany. 3. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 2.1. i 2.2. obejmuje także: a) wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji - pozwoleń koniecznych do realizacji projektowanego przedsięwzięcia w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnych pełnomocnictw, w tym, m.in.: decyzji ostatecznej o udzieleniu pozwolenia na budowę, w tym także dokonywanie wszelkich korekt i uzupełnień składanych wniosków i projektów - na wniosek organów wydających decyzje administracyjne; b) udział w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w charakterze konsultanta, do którego obowiązków będzie należało przygotowywanie odpowiedzi na ewentualne zapytania wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w toku postępowania. Powyższe dotyczy kolejnych postępowań w sytuacji gdy pierwsze postępowanie zostanie unieważnione; c) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 7 do SIWZ (OPZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71248000-8, 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71600000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 50000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Biuro Projektów EKOTEKTURA Piotr Pyrtek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagumnie 6
Kod pocztowy: 32-440
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 60885.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 60885.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172200.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.