eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Rawska › POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJOgłoszenie z dnia 2018-10-10

Ogłoszenie nr 500244104-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: nr 630878-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Krajowy numer identyfikacyjny -, ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 546, e-mail zspbialarawska@wp.pl, faks 468 159 546.
Adres strony internetowej (url): http://www.zspbr.rawa-maz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSP.070/3/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych 75 000 litrów do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kolejowa 9, 96-230 Biała Rawska. 2. Olej napędowy do celów grzewczych ma spełniać warunki wg norm: - gęstość w temp. 15ºC - PN-EN ISO 12185:2002 - 08334 g/cm3 - wartość opałowa - PN-86/C-04062 - 43,0 MJ/kg - temp. zapłonu met. M.P. tygiel zamknięty - PN-EN ISO 2719:2007 - 78ºC - zawartość siarki, max., % (m/m) - 0,10 - barwa - czerwona 3. Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych będą odbywać się transportem Dostawcy oraz na jego koszt. 4. Jednorazowa dostawa wyniesie nie więcej niż 15 000 litrów do budynku szkoły. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy, do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09.13.51.00 - Olej opałowy


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 240000.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PETROJET
Email wykonawcy: piotr@petrojet.pl
Adres pocztowy: KIESZEK 52
Kod pocztowy: 26-670
Miejscowość: PIONKI
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 240000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: ZŁ

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
OFERTA WYBRANEGO WYKONAWCY SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAWARTE W SIWA I JEST JEDNOCZEŚNIE KORZYSTNA POD WZGLĘDEM CENY OFERTOWEJ I CZASU REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.