eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlicze › Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Jedliczu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-10-10

Ogłoszenie nr 500244092-N-2018 z dnia 10-10-2018 r.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu: Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Jedliczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606416-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500207095-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu, Krajowy numer identyfikacyjny 37044189000000, ul. ul. Traugutta 3, 38460 Jedlicze, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-13 43 809 18, e-mail zoz_jedlicze@op.pl, faks 0-13 43 809 18.
Adres strony internetowej (url): http://www.zozjedlicze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Jedliczu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Jedliczu zlokalizowanej na działce nr. 1451/4 oraz 1451/4 w miejscowości Jedlicze przy ul. Romualda Traugutta 3, w tym m.in.: 1. Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 2. Przebudowa przyłączy wg planu zagospodarowania. 3. Wytyczenie obiektu projektowanej rozbudowy. 4. Zamurowanie otworów zlokalizowanych w południowo - wschodniej części budynku kolidujących z projektowaną rozbudową. 5. Wykonanie wykopów pod projektowane fundamenty. 6. Wykonanie ław oraz ścian fundamentowych razem z niezbędnymi izolacjami poziomymi i pionowymi na przedmiotowych elementach konstrukcyjnych. 7. Zagęszczenie i utwardzenie podłoża, wykonanie projektowanych warstw pod posadzkowych parteru w części rozbudowy. 8. Wykonanie zewnętrznych ścian parteru gr. 24 cm z betonu komórkowego. 9. Wykonanie, nadproży, wieńcy oraz stropu nad parterem w postaci płyty żelbetowej gr. 12 cm. 10. Wykonanie ścian działowych w części projektowanej rozbudowy. 11. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania . 12. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. 13. Wykonanie instalacji wewnętrznych - wodociągowej , kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, c.o. , wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, c.w.u. 14. Wykonanie tynków, okładzin ściennych, malowanie. 15. Biały montaż, badania i pomiary sprawdzające. 16. Wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej ścian i tynków w systemie ETICS. 17. Wykonanie chodników, placów wg projektu zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 7 do SIWZ oraz wzór umowy który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.26.27.00 - Przebudowa budynków


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 696344.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: NIGRA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 1A
Kod pocztowy: 38-406
Miejscowość: Odrzykoń
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 897667
Oferta z najniższą ceną/kosztem 897667
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 994994.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.