eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku klubu nr 29 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 w Bartoszycach - postępowanie nr 9/UOgłoszenie z dnia 2018-09-24

Ogłoszenie nr 500228463-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.

Olsztyn: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku klubu nr 29 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 w Bartoszycach - postępowanie nr 9/U
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 506469-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500016010-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500042760-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku klubu nr 29 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 w Bartoszycach - postępowanie nr 9/U

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

9/U

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku klubu nr 29 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 w Bartoszycach. W ramach usługi należy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę; dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych, projekt zagospodarowania terenu zamkniętego o klauzuli ZASTRZEŻONE, projekt zagospodarowania terenu dla terenu otwartego w razie potrzeb, projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb), wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla przebudowywanego budynku, wytyczne do opracowania instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia, na które wymagana jest instrukcja obsługi, wytyczne do opracowania instrukcji użytkowania przebudowywanego budynku, ekspertyzę stanu technicznego budynku, inwentaryzację stanu istniejącego budynku, przyłączy i sieci w obrębie realizowanego zadania z wykorzystaniem do celów projektowych, bilanse zapotrzebowania na media z wykorzystaniem przy projektowaniu przyłączy, charakterystykę energetyczną przebudowywanego budynku zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, która stanowić będzie podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewentualnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego, w razie potrzeb decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, projekt budowlany wielobranżowy, projekty wykonawcze poszczególnych branż (architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, technologiczna wraz z aranżacją), przedmiary, kosztorys inwestorski szczegółowy, ZKZ. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce. Teren administrowany przez 21 WOG Elbląg; 3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlano - montażowych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji.


II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

71200000-0,

71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 26.07.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - przebudowa budynku klubu nr 29 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 w Bartoszycach - postępowanie nr 9/U
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/02/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Biuro Projektów "BPBW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , ul. Głowackiego 28, 10-448, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 80000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania z dnia 26.07.2018 roku na dzień 15.10.2018 roku

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy w związku z brakiem postanowienia z Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie o uzgodnienie rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej projektowanej przebudowy budynku Klubu nr 29

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Nadzór nad projektem i dokumentacją »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.