eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tegomodernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II część II usunięcie kolizji sieci SN.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-18

Ogłoszenie nr 500223951-N-2018 z dnia 18-09-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II część II usunięcie kolizji sieci SN.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595537-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500193976-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II część II usunięcie kolizji sieci SN.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.40.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane w branży elektrycznej polegające na usunięciu kolizji sieci energetycznej w ramach zadania: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - etap II część II usunięcie kolizji sieci SN. Zakres zamówienia obejmował: a)likwidację budynku technicznego usytuowanego w wałach, b)unieczynnienie i zdemontowanie mieszczącą się w budynku zaplecza stację transformatorową, c)unieczynnienie i zdemontowanie istniejącą linię zasilania SN. W zakres tych robót wchodzi wywiezienie materiałów odpadowych i gruzu z rozbiórek d)wykonanie linii zasilania SN nr L-225 od słupa JGJ 085001 (nr 3) do przebudowywanej stacji transformatorowej JGJ-22512 oraz linię zasilania SN nr L-247 od słupa JGJ 067865 (nr 4) do wybudowanej pośredniej stacji transformatorowej JGJ-24703, a także połączenie stacji transformatorowych nr JGJ-22512 i nr JGJ-24703 kablem SN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45310000-3, 45311100-1, 45110000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 547911.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ELEKTROS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: biuro@elektros.pl
Adres pocztowy: ul. 10-go Marca nr 6
Kod pocztowy: 59-700
Miejscowość: Bolesławiec
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 757270.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 757270.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 789045.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.