eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa budynku nr 28 (część kinowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem placu manewrowego w garnizonie Morąg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 BartoszyceOgłoszenie z dnia 2018-09-13

Ogłoszenie nr 500220203-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.

Olsztyn: Przebudowa budynku nr 28 (część kinowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem placu manewrowego w garnizonie Morąg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556195-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500054961-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku nr 28 (część kinowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem placu manewrowego w garnizonie Morąg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

102/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przebudowa budynku nr 28 (część kinowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem placu manewrowego w garnizonie Morąg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce - postępowanie nr 102/RB. W ramach zadania zostanie przebudowana część kinowa budynku nr 28 na część garażową oraz część warsztatową dla pojazdów gąsienicowych. W budynku zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne i elektryczne, między innymi instalacja osuszania dynamicznego oraz wentylacji mechanicznej. Przy budynku wybudowany zostanie plac manewrowy dostosowany do obciążenia pojazdami gąsienicowymi do 60 ton. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Morąg, położony na działce nr ewid 157/20, obręb 1 Morąg. Teren administrowany przez 21 WOG Elbląg; 3. Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot umowy na okres: minimum 36 miesięcy - maksimum 60 miesięcy; na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum 36 miesięcy - maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 5 lat - wg art. 568 § 1 K.C.; 5. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej projektu budowlanego zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, który pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższego dokumentu, wraz z podaniem proponowanej daty (oraz godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311100-1,

45216000-4,

45216200-6,

45232460-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 26.10.2018 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa budynku nr 28 (część kinowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem placu manewrowego w garnizonie Morąg dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1248 Bartoszyce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 06/11/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Stacon TIS Duszak Spółka Jawna, , ul. Ogrodowa 5, 07-420, Kadzidło, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 5600000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana zakresu prac oraz zmiana wynagrodzenia z kwoty 5 600 000,00zł netto i 6 888 000,00 zł brutto na kwotę 5 599 952,93 zł netto i 6 887 942,10 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność czasowego wyłączenia z realizacji części umownego zakresu rzeczowego robót branży budowlanej i sanitarnej oraz wykonania robót dodatkowych, związanych m.in. z demontażem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w obrębie placu manewrowego, wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej w obrębie placu manewrowego - odwodnieniem dachu, wymianą przyłącza c.o. z zagłębieniem pod warstwy konstrukcyjne placu manewrowego, celem zachowania płynności realizacji inwestycji

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.