eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Część 1 Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654. Część 2Remont drogi gminnej "ul. Świniuszka w Ryczówku" nr drogi 120152K, nr dz. ewid. 727 w miejscowości Ryczówek w km 0+390 - 0+825.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-09-03

Ogłoszenie nr 500210398-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Część 1 : Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654. Część 2: Remont drogi gminnej "ul. Świniuszka w Ryczówku" nr drogi 120152K, nr dz. ewid. 727 w miejscowości Ryczówek w km 0+390 - 0+825.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 596473-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Część 1 : Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654. Część 2: Remont drogi gminnej "ul. Świniuszka w Ryczówku" nr drogi 120152K, nr dz. ewid. 727 w miejscowości Ryczówek w km 0+390 - 0+825.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.23.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 1: Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, z ręcznym rozebraniem nawierzchni, wywozem gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi i utylizacją. 2. Demontaż krawężników wraz z ławami betonowymi, obrzeży, podbudowy z kruszywa, wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z utylizacją. 3. Roboty ziemne: wykonywane koparkami, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, naprawa poboczy wykonywana mechanicznie oraz wywóz gruzu z wykopów. 4. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. 5. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8. 6. Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30 cm. 7. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 8. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 9. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 10. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm i 15 cm. 11. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i 8 cm szare. 12. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7. 13. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. 14. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, wraz z transportem mieszanki samochodem samowyładowczym. 15. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 16. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,warstwa ścieralna, grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm. 17. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubość warstwy do 10 cm. Część 2: Remont drogi gminnej "ul. Świniuszka w Ryczówku" nr drogi 120152K, nr dz. ewid. 727 w miejscowości Ryczówek w km 0+390 - 0+825. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Frezowanie nawierzchni drogowych i skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 2. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, wraz z transportem mieszanki samochodem samowyładowczym. 3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,warstwa ścieralna, grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm. 4. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubość warstwy do 10 cm pobocza. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do terenu, na którym ma być realizowany przedmiot zamówienia, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SIWZ (przedmiary robót, kosztorysy nakładcze,). Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze pok. Nr 306. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: - Przedmiar robót załączniki do SIWZ: - Część I 5.1,5.2. -ul. Górna w Kluczach, - Część II 5.3. - ul. Świniuszka w Ryczówku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0


Dodatkowe kody CPV: 45232452-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie w części I zadania na podstawie art. 93 ust.3 informuje o unieważnieniu postępowania w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) , zwanej dalej "ustawą Prawo Zamówień Publicznych", ponieważ "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3". U z a s a d n i e n i e W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Część 1 : Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654, w terminie składania ofert, tj. do dnia 14.08.2018r. do godziny 12:00, nie wpłynęła żadna oferta. Z tego powodu zachodzą podstawy prawne do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Remont drogi gminnej "ul. Świniuszka w Ryczówku" nr drogi 120152K, nr dz. ewid. 727 w miejscowości Ryczówek w km 0+390 - 0+825.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 122946.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót Drogowych mgr inż. Władysław Janik
Email wykonawcy: zpiwrd@op.pl
Adres pocztowy: ul. Legionów Polskich 36/82
Kod pocztowy: 32-300
Miejscowość: Olkusz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 106930.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106930.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147835.68
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.