eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654.Ogłoszenie z dnia 2018-09-03

Ogłoszenie nr 500210283-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.

Klucze: Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej "ul. Górna w Kluczach" nr drogi 120131K, nr dz. ewid. 1434/10, 1430/1 w miejscowości Klucze w km 0+260 - 0+654.
Numer referencyjny ZP.271.25.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1. Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, z ręcznym rozebraniem nawierzchni, wywozem gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi i utylizacją. 2. Demontaż krawężników wraz z ławami betonowymi, obrzeży, podbudowy z kruszywa, wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z utylizacją. 3. Roboty ziemne: wykonywane koparkami, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe, naprawa poboczy wykonywana mechanicznie oraz wywóz gruzu z wykopów. 4. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. 5. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8. 6. Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 15x30 cm. 7. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 8. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 9. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 10. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm i 15 cm. 11. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm i 8 cm szare. 12. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7. 13. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. 14. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową, wraz z transportem mieszanki samochodem samowyładowczym. 15. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem. 16. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ,warstwa ścieralna, grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm. 17. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym grubość warstwy do 10 cm. 2 Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty oraz załącznikach do zaproszenia (przedmiary robót, kosztorysy nakładcze,). - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zaproszenia: - Przedmiar robót załączniki do zaproszenia do negocjacji,: - Załączniki 5.1,5.2. -ul. Górna w Kluczach.

II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV:

45232452-5,

45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art.67 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z treści art. 67 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: "w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione". Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie przedmiotowego zamówienia, które zostało unieważnione. Powody unieważnienia postępowań: nie zostały złożone żadne oferty. W związku z powyższym Gmina Klucze jako Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt. 4), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017r. ,poz. 1579 z późniejszymi zmianami). Wartość zamówienia nie przekracza wartości wyrażonej w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo -Handlowo-Transportowe " HANDREM" Wiesław Słowik, handrem@interia.pl, Role 4, 32-552, Płaza, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.