eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klucze › Przebudowa drogi nr 120127 K, ul. Partyzantów i Hardego w Kluczach na odcinku W0-W5 w KM 0+000,00 do KM 0+282,10; W5-W6 w KM 0+000,00 do KM 0+114,2 wraz z budową zjazdów, budową chodnika o szer. 2,00 m na odc. W0-W5 od KM 0+049,00 do KM 0+127,60; na odc. W3-W8 od KM 0+000,00 do KM 0+015,10, budową schodów terenowych, przebudową parkingu, przebudową zjazdu, budową kanalizacji deszczowej, budową słupów teletechnicznych.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-29

Ogłoszenie nr 500206287-N-2018 z dnia 29-08-2018 r.

Urząd Gminy Klucze: Przebudowa drogi nr 120127 K, ul. Partyzantów i Hardego w Kluczach na odcinku W0-W5 w KM 0+000,00 do KM 0+282,10; W5-W6 w KM 0+000,00 do KM 0+114,2 wraz z budową zjazdów, budową chodnika o szer. 2,00 m na odc. W0-W5 od KM 0+049,00 do KM 0+127,60; na odc. W3-W8 od KM 0+000,00 do KM 0+015,10, budową schodów terenowych, przebudową parkingu, przebudową zjazdu, budową kanalizacji deszczowej, budową słupów teletechnicznych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595861-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Klucze, Krajowy numer identyfikacyjny 53776300000, ul. ul. Partyzantów 1, 32310 Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (url): www.gmina-klucze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi nr 120127 K, ul. Partyzantów i Hardego w Kluczach na odcinku W0-W5 w KM 0+000,00 do KM 0+282,10; W5-W6 w KM 0+000,00 do KM 0+114,2 wraz z budową zjazdów, budową chodnika o szer. 2,00 m na odc. W0-W5 od KM 0+049,00 do KM 0+127,60; na odc. W3-W8 od KM 0+000,00 do KM 0+015,10, budową schodów terenowych, przebudową parkingu, przebudową zjazdu, budową kanalizacji deszczowej, budową słupów teletechnicznych.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.21.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi nr 120127 K, ul. Partyzantów i Hardego w Kluczach na odcinku W0-W5 w KM 0+000,00 do KM 0+282,10; W5-W6 w KM 0+000,00 do KM 0+114,2 wraz z budową zjazdów, budową chodnika o szer. 2,00 m na odc. W0-W5 od KM 0+049,00 do KM 0+127,60; na odc. W3-W8 od KM 0+000,00 do KM 0+015,10, budową schodów terenowych, przebudową parkingu, przebudową zjazdu, budową kanalizacji deszczowej, budową słupów teletechnicznych. ZADANIE JEST REALIZOWANE Z DOFINANSOWANIEM Z RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Partyzantów i Hardego w Kluczach na odc. ( W0-W5 w KM 0+000,00 do KM 0+282,10 ; W5-W6 w KM 0+000,00 do KM 0+114,20) polegająca na : - rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni bitumicznej Przebudowa drogi rozpoczyna się w p. W0 w KM 0+000,00 na skrzyżowaniu z ul. Dworską i Rynek a kończy w p. W5 w KM 0+282,10 na skrzyżowaniu z ul. Hardego i Zawierciańską. Kontynuacją przebudowy jest odcinek od p. W5 w KM 0+000,00 na skrzyżowaniu z ul. Hardego i Zawierciańską do p. W6 w KM 0+114,20. Szerokość jezdni na odcinku W0 -W2 od 5,75 do 5,00 m ; W2-W5 5,00m ; W5-W6 6,00m. W zakres prac wchodzi: -Budowa zjazdów (na odc.W0-W5 KM 0+053,85 ; na odc. W5-W6 KM 0+047,80 ; KM 0+065,45 ; KM 0+082,65) polegająca na : 1. Dla zjazdów na odc. W0-W5 KM 0+053,85 ; W5-W6 KM 0+065,45. - wykonanie obniżenia nawierzchni z kostki betonowej na projektowanym i remontowanym chodniku. 2. Dla zjazdów na odc. W5-W6 KM 0+047,80 ; KM 0+082,65. - rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - Budowa chodnika o szer. 2,00m ( na odc. W0-W5 od KM 0+049,00 do KM 0+127,60 ; na odc. W3-W8 od KM 0+000,00 do KM 0+015,10 ) polegająca na : - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - Budowa schodów terenowych (na odc. W0-W5 w KM 0+094,45) polegająca na : - rozbiórka istniejących schodów terenowych - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - Przebudowa parkingu (na odc. W5-W6 od KM 0+131,30 do KM 0+167,00) polegająca na : - rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - Przebudowa zjazdu (na odc. W3-W8 w KM 0+000,00 do KM 0+055,00 ) polegająca na : - rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej - wykonanie robót ziemnych - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do terenu, na którym ma być realizowany przedmiot zamówienia, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie "SIWZ". Szczegółowy zakres robót: Szczegółowy zakres robót został określony w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SIWZ (przedmiary robót, kosztorysy nakładcze, projekt budowlany, STWIOR). Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina-klucze.pl - link BIP - Przetargi, a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze pok. Nr 306. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: - Przedmiar robót załącznik nr 5 do SIWZ: - branża drogowa 5.1, - branża sieci gazowe 5.2, - branża sieci teletechniczne 5.3, - branża kanalizacja deszczowa 5.4, - branża elektryczna 5.5, - Projekt budowlany załącznik nr 10 do SIWZ, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Szczególne wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.: 1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia - rodzaj czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę: ? co najmniej 4 osoby do wykonywania prac ręcznych - pracowników budowlanych-fizycznych. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. b) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, -datę złożenia oświadczenia, -wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę ze zanonimizowanymi danymi zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 ,o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018r poz.1000 o ochronie danych osobowych. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Powyższy wymóg określony w punkcie 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 8. Wykonawcy nie obowiązują wymagania, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca oświadczy, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i przedmiot zamówienia w zakresie prac określonych w punkcie 1 będzie realizował samodzielnie (jednoosobowo), a pozostałe prace wykonywane ręcznie wykonywane będą przez podwykonawców. Oświadczenie w powyższym zakresie Wykonawca składa według wzoru oświadczenia "Oświadczenie wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą" stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 9. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8, Wykonawca składa Zamawiającemu wraz z wykazem podwykonawców do wykonywania pozostałych prac wykonywanych ręcznie. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub oznaczenia pochodzenia, zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów i elementów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono opisie przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6


Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45111200-0, 45233200-1, 45232300-5, 45232130-2, 45231221-0, 45232200-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1422429.80
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo -Handlowo-Transportowe " HANDREM" Wiesław Słowik
Email wykonawcy: handrem@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Role 4
Kod pocztowy: 32-552
Miejscowość: Płaza
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1924044.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1924044.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1924044.58
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.