eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I w ramach Projektu pn."Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-21

Ogłoszenie nr 500199452-N-2018 z dnia 21-08-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I w ramach Projektu pn.: "Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt nr: RPDS.06.03.03-02-0019/17 - ZIT AJ; program operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów; Poddziałanie: 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539896-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500083610-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I w ramach Projektu pn.: "Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry" (zamówienie w formule "zaprojektuj i wybuduj")

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" polegającego na modernizacji stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry". Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz budowę, wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, a zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Przebudowę stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze należy zaprojektować w oparciu o załączony do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy, opracowany w marcu 2017 r., z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zamierzenie niniejsze zlokalizowane jest na terenie funkcjonującego kompleksu sportowego. Zakres prac projektowych, a w konsekwencji robót budowlanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia obejmuje w szczególności: a) rozbiórkę dwóch budynków zaplecza sportowo-socjalnego wraz z urządzeniami technicznymi jak szambo itp.; uzupełnienie wykopów pospółką, ułożenie humusu na gr. min. 15 cm, obsianie trawą, b) rozbiórkę utwardzonych nawierzchni przy rozbieranych budynkach, c) budowę budynku zaplecza dla sportowców, d) montaż obiektu magazynowego, e) budowę nawierzchni z kostki betonowej, f) rekultywację terenu w rejonie rozebranych budynków i instalacji, ułożenie humusu na gr. min. 15 cm, wysianie trawy, g) budowę przyłączy do projektowanego budynku, h) renowację istniejącej płyty trawiastej boiska głównego, i) budowę oświetlenia boiska piłkarskiego istniejącego, natężenie o mocy 180-200 lx, j) budowę lamp fotowoltaicznych - oświetlenie skateparku, k) likwidację kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej z projektowanymi obiektami, l) wykonanie innych robót nie wymienionych powyżej, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia w celu zapewnienia funkcji obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 45111300-1, 45112710-5, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 609580.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Wod-Invest Łukasz Wodyński
Email wykonawcy: biuro@wod-invest.pl
Adres pocztowy: ul. Sopocka 12/2
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1130000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1130000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3444000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Termin związania z ofertą i wadium był przedłużany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.