eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-09

Ogłoszenie nr 500191274-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Powiat Górowski: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Operacja typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 576991-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500152366-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Górowski, Krajowy numer identyfikacyjny 41105046800000, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 65 544 39 00, e-mail a.samborski@powiatgora.pl, faks 65 543 35 11.
Adres strony internetowej (url): www.powiatgora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu "Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BD.272.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dokumentacja stanowiącarzedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie scalonej dokumentacji składającej się z projektu budowlanego (PB) i projektu wykonawczego (PW) (wraz z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych) na każdą drogę i dla każdego rodzaju robót obejmującego: A) budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o długości 4,22 km z uwzględnieniem zjazdów na działki rolne i odwodnienia pasa drogowego, B) zadrzewienia przydrożne przy drogach nr 1, 2, 3 i 4 w pasach o szerokości 2,0 m i łącznej dł. 3,28 km. Plan zadrzewień określony jest na Mapie założeń do projektu scalenia gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski, stanowiącej załącznik nr 1 do Działu II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zagospodarowanie mas ziemnych - w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego musi być opisane i zbilansowane w dokumentacji projektowej (PB+PW); Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej (PB+PW) należy zwrócić uwagę na istniejący system odwadniający grunty rolne. Wymagana jest droga o kategorii ruchu KR1 i konstrukcji zgodna z zarządzeniem nr 58 z dnia 25.11.2015 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 2) operat wodnoprawny 3) wyniki badań geologiczne podłoża gruntowego do głębokości 2,0 m należy wykonać w ilości minimum dwóch próbek na każdą drogę. 4) uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii oraz uzgodnień koniecznych do otrzymania prawomocnych: - decyzji wodnoprawnej; - decyzji pozwolenia na budowę drogi z odwodnieniem pasa drogowego; 5) projekt wykonawczy organizacji ruchu docelowego. 6) projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego. 7) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru . 8) przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), sporządzone dla każdej drogi oraz dla każdego rodzaju robót obejmującego: ? budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o długości 4,22 km wraz z odwodnieniem pasa drogowego, ? projekt urządzeniowo - zadrzewieniowy dla drogowego szlaku komunikacyjnego, przy drogach nr 1, 2, 3 i 4 w pasach o szerokości 2,0 m i łącznej długości 3,28 km. Plan zadrzewień określony jest na - likwidację zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku ze zmianą dotychczasowej struktury gospodarstw rolnych - na długości 3,35 km, pow. 1,54 ha ( zlokalizowane wg. mapy założeń na dz. nr cz. 602, 609, cz. 622/1, 627, 629, cz. 633, 668, 677, 683, 690, 695/1,695/2). 9) inne nie wymienione wyżej opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 122975.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo-Projektowy "WIR" Wiera Śnieżko-Nikończuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiśniowa 55
Kod pocztowy: 59-300
Miejscowość: Lubin
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 122975.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122975.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122975.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta uzyskała 70 pkt. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.