eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (POWTÓRKA).

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-08-09

Ogłoszenie nr 500191269-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie: Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (POWTÓRKA).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 553634-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500110057-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 810733454, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914329500, e-mail ryczek@spzozmswia.szczecin.pl, faks 914329501.
Adres strony internetowej (url): www.spzozmswia.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (POWTÓRKA).

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

29/2018.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 "Szczegółowa oferta cenowa" do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ilości wskazane w Załączniku nr 2 "Szczegółowa oferta cenowa" zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości te zostały podane po to, aby ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogólnej wartości cenowej danego Pakietu wynikającej z oferty Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33140000-3


Dodatkowe kody CPV: 33194120-3, 33141000-0, 33162000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet nr 1 - kaseta do oznaczeń GEM

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W przedmiotowej procedurze w zakresie Pakietu nr 1 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet nr 2 - strzykawki heparynizowane

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W przedmiotowej procedurze w zakresie Pakietów nr 2 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet nr 3 - ustnik

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W przedmiotowej procedurze w zakresie Pakietu nr 3 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Pakiet nr 4 - Uszczelki

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W przedmiotowej procedurze w zakresie Pakietu nr 4 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Pakiet nr 5 - Akcesoria pielęgnacyjne

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W przedmiotowej procedurze w zakresie Pakietu nr 5 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Pakiet nr 6 - Paski testowe

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W przedmiotowej procedurze w zakresie Pakietu nr 6 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Pakiet nr 7 - Worek do ekstrakcji preparatów z samorozprężającą obręczą

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13888.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: IMS Innovative Medical Solutions Bednarczyk Nowak sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kamiennogórska 22
Kod pocztowy: 60-179
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15384.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15384.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15384.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.