eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Termomodernizacja oraz rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego zlokalizowanego w Jeleniej Górze na Pl. Ratuszowym nr 58

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-23

Ogłoszenie nr 500172638-N-2018 z dnia 23-07-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: Termomodernizacja oraz rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego zlokalizowanego w Jeleniej Górze na Pl. Ratuszowym nr 58

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie A. Termomodernizacja budynku Ratusza Zadanie realizowane w ramach projektu nr RPDS.03.03.03-02-0021/16 realizowanego w ramach RPO-WD 2014-2020 pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra." Priorytet 3. "Gospodarka niskoemisyjna"; Działanie 3.3. "Efektywność energetyczna budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"; Zadanie B. Rewitalizacja budynku Ratusza Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu nr RPDS.06.03.03-02-0015/17 realizowanego w ramach RPO-WD 2014-2020 pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry." Priorytet 6. "Infrastruktura spójności społecznej"; Działanie 6.3. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563294-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500124241-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja oraz rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego zlokalizowanego w Jeleniej Górze na Pl. Ratuszowym nr 58

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.30.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których przedmiotem jest termomodernizacja oraz rewitalizacja budynku Ratusza Miejskiego zlokalizowanego w Jeleniej Górze na Pl. Ratuszowym nr 58. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa zadania: A. Termomodernizacja budynku Ratusza Zadanie realizowane w ramach projektu nr RPDS.03.03.03-02-0021/16 realizowanego w ramach RPO-WD 2014-2020 pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra." Priorytet 3. "Gospodarka niskoemisyjna"; Działanie 3.3. "Efektywność energetyczna budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" B. Rewitalizacja budynku Ratusza Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu nr RPDS.06.03.03-02-0015/17 realizowanego w ramach RPO-WD 2014-2020 pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry." Priorytet 6. "Infrastruktura spójności społecznej"; Działanie 6.3. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" 4.2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: Dla zadania A: Termomodernizacja budynku Ratusza a) osuszenie murów w części pomieszczeń przyziemia; b) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (podłoga nieogrzewanego strychu i strop nad salami ostatniej kondygnacji) matami z wełny mineralnej o grubości 18 cm; c) wymianę i renowację stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej); d) wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Dla zadania B: Rewitalizacja budynku Ratusza a) instalację elektryczną (wymiana istniejącej instalacji elektrycznej, oświetleniowej oraz gniazd wtykowych, wymiany tablic rozdzielczych, instalacji oświetlania awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach komunikacyjnych, instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)); b) instalację przeciwpożarową; c) instalację systemu zapobiegającego zadymianiu; d) instalację wodno-kanalizacyjną (wymiana istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci hydrantowej); e) remont stropu w sali konferencyjnej; f) roboty budowlane związane z przywróceniem dawnego wystroju pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45453000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45420000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3483545.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE CASTELLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: biuro@castellum.pl
Adres pocztowy: ul. Świdnicka 31
Kod pocztowy: 50-066
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6424397.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4673278.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6424397.14
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.