eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części III zadania pn."Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku według trzech części przedmiotu zamówienia"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-18

Ogłoszenie nr 500169198-N-2018 z dnia 18-07-2018 r.

Gmina Murowana Goślina: Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części III zadania pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku według trzech części przedmiotu zamówienia"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500146898-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): www.bip.murowana-goslina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części III zadania pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych oraz gruntowych za pomocą kruszywa, destruktu i profilowanie na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku według trzech części przedmiotu zamówienia"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.19.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie: - remontu dróg gruntowych za pomocą gruzu ceglano-betonowego, - remontu dróg gruntowych za pomocą kruszywa granitowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162601.63
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: AT-Drog Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gnieźnieńska 40
Kod pocztowy: 62-095
Miejscowość: Murowana Goślina
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający w dniu 16.02.2017r. ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), którego przedmiotem w części III było wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2018 roku. Zgodnie z ustawą zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na udzieleniu, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamowienia została uwględniona przy obliczaniu jego wartości. W wyniku ww. postępowania w dniu 14.03.2018 r. zawarto umowę nr 272.169.2018 na wykonywanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej gruzem ceglano-betonowym (frakcja 31-63) lub kruszywem granitowym (frakcja 0-31,5) oraz za pomocą kruszywa z destruktu asfaltowego, a także profilowanie wraz z wałowaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, a także remont drogi o nawierzchni brukowej i o nawierzchni z płyt drogowych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku, której wykonawcą jest AT-Drog Sp. z o.o. Sp.k. Ze względu na rozpoznane potrzeby w zakresie konieczności wykonania niezbędnych remontów celem utrzymania stanu dróg gruntowych i zapewnienia bezpieczeństwa istnieje konieczność zawarcia nowej umowy i przeznaczenia dodatkowych środków na wykonanie niezbędnych napraw. Wartość zamówienia uzupełniającego do umowy nr 272.169.2018 z dnia 14.03.2018 r. wynosi 162 601,63 zł netto, co stanowi 38 947,43 euro. Wartość ta nie przekracza 60% wartości zamówienia podstawowego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.