eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 60/RB

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-07-10

Ogłoszenie nr 500160356-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie: Przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 60/RB

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563177-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo - postępowanie nr 60/RB

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

60/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa elektronicznego zabezpieczenia i kontroli dostępu, rozbiórka budynku nr 35 i budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb WOSzK Mrągowo. W ramach zamówienia należy wykonać: ławy fundamentowe żelbetowe; ściany fundamentowe konstrukcyjne murowane z bloczków betonowych; ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły silikatowej; słupy, podciągi, belki, wieńce - żelbetowe; strop żelbetowy monolityczny; dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, przyłącza - wodociągowe, sanitarne, cieplne, cwu i cyrkulacyjne, energetyczne, instalacje - kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, grzewczą, wentylacyjną i klimatyzacyjną, elektryczną i teletechniczną oraz systemy alarmowe - system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożaru, telewizyjny system nadzoru, system sygnalizacji włamania i napadu oraz system napadowy. W ramach inwestycji należy również wykonać nową konstrukcję drogi wewnętrznej z dostosowaniem do obciążenia pojazdami kołowymi do 40 ton, jednostronny chodnik, miejsca parkingowe oraz plac postojowy, przebudować i rozbudować elektroniczne zabezpieczenia i kontrolę dostępu. Przy budynku nr 123 należy wykonać kontrolowane wejście dla osób z rowerami oraz osobną furtkę dla osób niepełnosprawnych, wymienić bramę wjazdową wraz z furtką oraz wygrodzić teren wejściowy aż do budynku. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren zamknięty Kompleksu Wojskowego Mrągowo położony na działce nr ewid. 8, obręb 9 Mrągowo. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko.; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt i wyposażenie na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 5. Okres rękojmi: 60 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.; 6. Wykonawca od daty przekazania obiektu do użytkowania przez 12 miesięcy prowadzić będzie konserwację i przeglądy: instalacji chłodniczej, systemu sygnalizacji pożaru, tablicy informacyjnej, systemu wideodomofonów oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu zgodnie z zapisami Normy Obronnej - systemy alarmowe NO-04-A004-8 - Eksploatacja; 7. W przypadku systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, telewizyjnego systemu nadzoru wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do dokonania naprawy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki przez użytkownika zgodnie z zapisami Normy Obronnej - systemy alarmowe NO-04-A004-8 - Eksploatacja; 8. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej: Projektu zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE, Projektu budowlanego branży teletechnicznej o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz Projektu wykonawczego branży teletechnicznej o klauzuli ZASTRZEŻONE, które pozostają do wglądu, w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższych dokumentów, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45315300-1, 45311100-1, 45216000-4, 45216200-6, 45232460-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2541084.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Elnet Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Metalowa 3
Kod pocztowy: 10-603
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3045480.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3045480.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3045480.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.