eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-29

Ogłoszenie nr 500151008-N-2018 z dnia 29-06-2018 r.

Gmina Murowana Goślina: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545917-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina, 7773104550, Prezes Paweł Kubiński, tel.61 8112336
Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie, Długa Goslina 22, 62-095 Murowana Goślina, 7772394333, Dyrektor Ranata Olszewska, tel. 61 8122003
Szkoła Podstawowa w Białężynie, Białężyn 11, 62-095 Murowana Goślina, 7772394301, Dyrektor Małgorzata Warzecha, tel. 61 8122291
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Tadeusza Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina, 7772398124, Dyrektor Mirosława Szudera, tel.61 81222977
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina, 7772394267, Dyrektor Monika Nowak-Bajer, tel. 61 8122261
Gmina Murowana Goślina, Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, 7773159427, Anna Stern, tel. 61 8923660


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): www.bip.murowana-goslina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Gmina Murowana Goślina, jako Zamawiający upoważniona jest do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w § 1 ust. 1 i w ramach przeprowadzenia postępowania odpowiada w szczególności za: -opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, -sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu, -ocenę spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocenę złożonych ofert, -wybór najkorzystniejszej oferty, -ewentualne unieważnienie postępowania, -wszystkie inne czynności wynikające z przepisów prawa, w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (np. wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem powszechnym), -przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. Każda ze stron zawarła odrębną umowę oraz zobowiązana będzie do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2019 r. i wynosi dla zamówienia podstawowego: 1 368 106 kWh.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3


Dodatkowe kody CPV: 09300000-2, 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 354599.10
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Kogeneracja Zachód S. A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czartoria 1/27
Kod pocztowy: 61-102
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 366002.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 366002.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 445934.15
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.