eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › "Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn."Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-13

Ogłoszenie nr 500133140-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Miasto Jelenia Góra: "Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt nr RPDS.04.04.03-02-0008/17 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby" Działania nr 4.4 "Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych" Poddziałania nr 3-4.4.3 " Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - ZIT AJ" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500117370-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB w Karkonoszach w ramach zadania pn.: "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.31.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie przebudowy dróg i ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB na terenie Gminy Jelenia Góra, Podgórzyn i Piechowice, o łącznej długości trasy 70 593 mb i szerokości nawierzchni do 1,0 metra, w tym: 44 993 mb - ścieżki do wykonania, 25 600 mb - trasy po istniejących drogach leśnych. Część tras zlokalizowana jest na terenach leśnych należących do Karkonoskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Śnieżka i Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45100000-0, 77211400-6, 34928472-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2897481.21
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Arkadiusz Perin AREK BIKE CAMP
Email wykonawcy: info@arekbikecenter.com
Adres pocztowy: ul. Lipowa 59
Kod pocztowy: 43-450
Miejscowość: Ustroń
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4040550.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4040550.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4040550.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie wszczęto na podstawie art.67 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (...) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził postępowanie nr IZP-Z.271.19.2018 w trybie przetargu nieograniczonego, wszczęte poprzez Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 544371-N-2018 z dnia 12.04.2018 r., wyznaczając termin składania ofert do dnia 27.04.2018 r. do godz. 10.00. W odpowiedzi na przedmiotowe ogłoszenie nie złożono żadnej oferty, nie wpłynęły też żadne zapytania ani wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ w trybie art. 38 ustawy pzp. Żaden podmiot nie wykazał zainteresowania przedmiotowym zamówieniem. W dniu 30.04.2018 r. mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy Pzp unieważnił przedmiotowe postępowanie, zamieszczając informację - stosownie: strona BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra w dniu 02.05.2017 oraz w BZP Ogłoszenie nr 500097935-N-2018 z dnia 07.05.2018 r. Zamawiający nie zmienił pierwotnych warunków zamówienia. Ustalone w postępowaniu nr IZP-Z.271.19.2018 warunki zostały przeniesione do treści dokumentacji postępowania IZP-Z.271.31.2018, więc nie uległy zmianie. Istotnym elementem jest termin wykonania zamówienia, który wynika z wcześniejszych zobowiązań podjętych przez Zamawiającego, tj. z umowy o dofinansowanie zadania. Powyższe okoliczności potwierdzają spełnienie obowiązkowych przesłanek określonych w zapisie art. 67 ust.1 pkt.4) ustawy Pzp, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki tj. udzielenia zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66. ust. 1 ustawy Pzp).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.