eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard Szczeciński › Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży - etap II przy Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-12

Ogłoszenie nr 500133097-N-2018 z dnia 12-06-2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 7: Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży - etap II przy Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548732-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500097808-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Podstawowa Nr 7, Krajowy numer identyfikacyjny 89195000000, ul. Pl. Majdanek 13, 73110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 573 17 37, e-mail sp7@sp7.stargard.edu.pl, faks 091 573 17 37.
Adres strony internetowej (url): http://www.sp7.stargard.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży - etap II przy Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z wykonaniem "centralnego placu rekreacyjno sportowego - etap II przy Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie" w granicach i w zakresie określonym przez projekt budowlany i SIWZ. a w tym między innymi: 1) demontaż 2 szt. bramek na istniejącym boisku, 2) cięcie piłą nawierzchni istniejącego boiska, 3) rozebranie obrzeży betonowych, 4) ręczne rozebranie nawierzchni pod nowe obrzeża i korytka ścieku odwadniającego, 5) ułożenie korytek ścieku odwadniającego, 6) ułożenie nowych obrzeży betonowych, 7) wykonanie nawierzchni poliuretanowej w kolorze pomarańczowym i niebieskim wg PT Architektury, 8) dostawa i montaż zestawu do piłki ręcznej (bramek z siatką i niezbędnym osprzętem), 9) dostawa i montaż piłkochwytu długości 20 m i wysokości 4 m oraz wymiana uszkodzonej siatki na istniejącym piłko chwycie, oraz: wszelkich innych, nie wymienionych w pkt 1) - 9) robót i prac niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 45212200-8, 45212221-1, 45232452-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 230121.19
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy: biuro@solidstet.com
Adres pocztowy: ul. Arkońska (stadion)
Kod pocztowy: 71-245
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 283049.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 283049.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 354978.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 20%

IV.8) Informacje dodatkowe:

Podwykonawcom, Wykonawca powierzy wykonanie robót rozbiórkowych oraz drogowych


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.