eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łabiszyn › Modernizacja drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-06-01

Ogłoszenie nr 500122613-N-2018 z dnia 01-06-2018 r.

Gmina Łabiszyn: Modernizacja drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533997-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łabiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 092351200, ul. pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 384 40 52, e-mail urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl, faks 52 384 41 77.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.labiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGM.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w ramach zadania pn: "Modernizacja drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo". Zakres robót obejmuje: roboty na długość 1407.99 m. Szerokość jezdni projektuje się równą 4,5 m. Trasa składa się z 15 odcinków prostych oraz 7 łuków poziomych. Promienie łuków poziomych licząc od hektometru 0, wynoszą kolejno - R1, R2, R3 = 120m; R4 = 60m; R5 = 250m; R6 = 1000m. Istniejąca konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona przez warstwę ścieralna z betonu asfaltowego o średniej grubości 4 cm. Warstwa ścieralna zostanie wykonana z betonu asfaltowego średniej grubości 4 cm. - Konstrukcja nawierzchni drogi: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm Warstwa wzmocnienia podbudowy z KŁSM .r. gr 8 cm Istniejące warstwy jezdni - Konstrukcja nawierzchni zjazdów: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 1.1.2. Lokalizacja inwestycji: droga gminna (lokalna) nr ewidencyjny L000024 dz. nr 121/1, 17, 3270/1, 187/1 obręb ewidencyjny Ostatkowo, Obórznia, Załachowo jednostka ew. Łabiszyn 1.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 8 - przedmiar Załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna - opis techniczny Załącznik nr 10 - projekt budowlano - wykonawczy - plan zagospodarowania terenu 1 Załącznik nr 11 - projekt budowlano - wykonawczy - plan zagospodarowania terenu 2 Załącznik nr 12 - projekt budowlano - wykonawczy - przekrój normalny

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7


Dodatkowe kody CPV: 45233226-9, 45233100-0, 45111200-0, 45112210-0, 45112100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 290722.56
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Kowalski Budownictwo Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 12, Żnin
Kod pocztowy: 88-400
Miejscowość: Żnin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 308686.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 308686.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 440740.87
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.