eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Konserwacja urządzeń i instalacji systemów zabezpieczeń w budynkach Muzeum Narodowego w Warszawie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-05-17

Ogłoszenie nr 500109316-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Konserwacja urządzeń i instalacji systemów zabezpieczeń w budynkach Muzeum Narodowego w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 544161-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27599000000, ul. Al. Jerozolimskie 3, 00495 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mnw.art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja urządzeń i instalacji systemów zabezpieczeń w budynkach Muzeum Narodowego w Warszawie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

10/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu konserwacji urządzeń i instalacji systemów zabezpieczenia technicznego we wszystkich obiektach Muzeum Narodowego w Warszawie. o Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, o Muzeum Rzeźby im Xawerego Dunikowskiego w Królikarni 02-595 Warszawa, ul. Puławska 113 A. o Muzeum Plakatu w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa o Stolarnia Muzeum Narodowego w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. St. Kostki Potockiego 10/16, o Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim ul. Zamkowa 49, 05 - 400 Otwock. o Nieruchomość w Tarczynie - magazyn Muzeum Narodowego w Warszawie o Kamienica Krystall Aleje Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50413000-3


Dodatkowe kody CPV: 50341000-7, 75251110-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 813008.13
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: OPTERUS Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rydygiera 8
Kod pocztowy: 01-793
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 932094
Oferta z najniższą ceną/kosztem 932094
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 932094
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.