eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojcieszów › "Rewitalizacja miasta Wojcieszów" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-04-15

Ogłoszenie nr 500081527-N-2018 z dnia 15-04-2018 r.

Gmina Wojcieszów: "Rewitalizacja miasta Wojcieszów" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526028-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Na podstawie postępowania o wartości poniżej 30.000 euro wybrany został podmiot do przeprowadzenia postępowania w imieniu Zamawiającego. Krzysztof Woźniak, ul. Buczka 10/2, 58-530 Kowary.


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wojcieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 39076719100000, ul. ul. Pocztowa 1, 59550 Wojcieszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7512230, 7512373, e-mail geodezja.budownictwo@wojcieszow.pl, faks 757 512 280.
Adres strony internetowej (url): www.wojcieszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rewitalizacja miasta Wojcieszów" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PU.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji 9 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wojcieszów, których celem jest poprawa stanu technicznego budynków w tym poprawienie wskaźników energetycznych oraz efektu wizualnego. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 9 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części zamówienia. 1. Część I zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 166 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty dekarsko-blacharskie, 2. roboty ciesielskie, 3. roboty izolacyjne, 4. roboty murarsko-tynkarskie, 5. roboty elewacyjne, 6. wymianę stolarki otworowej (okien i drzwi), 7. roboty izolacyjne przeciwwilgociowe. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 2. Część II zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 172 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty elewacyjne, 2. roboty w zakresie ocieplenia ścian budynku, Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 3. Część III zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 182 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty elewacyjne, 2. roboty w zakresie ocieplenia ścian budynku, Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 4. Część IV zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 26 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje wykonanie robót elewacyjnych i naprawczych ścian zewnętrznych budynku oraz obróbek blacharskich. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 5. Część V zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 30 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty elewacyjne, 2. roboty murarsko-tynkarskie, 3. wymianę stolarki otworowej (okna i drzwi). Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 6. Część VI zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 5 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty dekarsko-blacharskie, 2. roboty ciesielskie, 3. roboty izolacyjne, 4. roboty murarsko-tynkarskie, 5. roboty elewacyjne, 6. wymianę stolarki otworowej (okien i drzwi). Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 7. Część VII zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Robotniczej 5 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe, 2. roboty ciesielskie, 3. roboty dekarskie, 4. roboty murarsko-tynkarskie, 5. roboty izolacyjne, 6. roboty elewacyjne, 7. wymianę stolarki otworowej (drzwi). Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 8. Część VIII zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Skalnej 3 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty dekarsko-blacharskie, 2. roboty ciesielskie, 3. roboty izolacyjne, 4. roboty murarskie, 5. roboty elewacyjne, 6. roboty malarskie, 7. wymianę stolarki otworowej (okien i drzwi), 8. roboty instalacyjne w budynku, 9. roboty transportowe. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 9. Część IX zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Skalnej 5 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty dekarsko-blacharskie, 2. roboty elewacyjne, 3. roboty murarsko-tynkarskie, 4. wymianę stolarki otworowej (okien i drzwi). Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 10. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: 10.1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 10.2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), 10.3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 10.4. standardów emisyjnych. 11. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 - 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 - 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ. 12. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji. 13. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 14. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji. 15. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4


Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45420000-7, 45320000-6, 45442100-8, 45422000-1, 45262500-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 166 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część I zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 172 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający na sesji otwarcia ofert poinformował wykonawców, iż na realizację przedmiotowego zadania na część II zamówienia przeznaczył kwotę 93.642,56 zł. Cena oferty najkorzystniejszej wynosiła 132.158,55 zł. Jednocześnie Zamawiający nie zwiększył tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i brak możliwości zwiększenia tej kwoty. W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia na część II zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dokonał zwiększenia tej kwoty.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 182 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część III zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 26 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część IV zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 30 w Wojcieszowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 49087.08
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: F.H.U. STEF-BUD Jacek Baran
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 221
Kod pocztowy: 59-550
Miejscowość: Wojcieszów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 51816.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51816.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51816.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 5 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część VI zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Robotniczej 5 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część VII zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Skalnej 3 w Wojcieszowie.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część VIII zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Wykonanie robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Skalnej 5 w Wojcieszowie.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część IX zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.