eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojcieszów › Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-04-15

Ogłoszenie nr 500081524-N-2018 z dnia 15-04-2018 r.

Gmina Wojcieszów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 523856-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Na podstawie postępowania o wartości poniżej 30.000 euro wybrany został podmiot do przeprowadzenia postępowania w imieniu Zamawiającego. Krzysztof Woźniak, ul. Buczka 10/2, 58-530 Kowary.


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wojcieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 39076719100000, ul. ul. Pocztowa 1, 59550 Wojcieszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7512230, 7512373, e-mail geodezja.budownictwo@wojcieszow.pl, faks 757 512 280.
Adres strony internetowej (url): www.wojcieszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PU.271.5.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji 2 obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą instalacji oświetleniowej, elektrycznej oraz wykonaniem instalacji fotowoltanicznej. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części zamówienia. 1. Część I zamówienia dotyczy wykonania robót termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego przy ul. Żeromskiego 8 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1.1. roboty termomodernizacyjne i naprawcze obejmujące: 1.1.1. rusztowania i osłony; 1.1.2. roboty remontowe; 1.1.3. roboty blacharskie; 1.1.4. wymianę okien i drzwi; 1.1.5. wywóz gruzu; 1.1.6. prace termomodernizacyjne ścian: 1.1.7. przygotowanie podłoża; 1.1.8. przyklejenie płyt styropianowych; 1.1.9. mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych; 1.1.10. wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych, 1.1.11. wykonanie wyprawy tynkarskiej; 1.1.12. prace termo modernizacyjne stropodachu w tym: 1.1.13. przygotowanie podłoża; 1.1.14. docieplenie stropodachu. 1.1.15. wymianę głowic termostatycznych. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, b) projekt budowlany - załącznik nr 9 do SIWZ, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załączniki nr 10 do SIWZ, d) rysunki techniczne - załącznik nr 11 2. Część II zamówienia dotyczy wykonania robót instalacyjnych elektrycznych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego przy ul. Żeromskiego 8 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje wykonanie: 1. instalacji oświetleniowej, 2. instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie, 3. instalacji fotowoltaicznej 4. malowania ścian i sufitów Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 3. Część III zamówienia dotyczy wykonania robót termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 1 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje: 1. roboty termomodernizacyjne i naprawcze obejmujące: 1.1.1. rusztowania i osłony; 1.1.2. roboty remontowe; 1.1.3. roboty blacharskie; 1.1.4. wymianę okien i drzwi; 1.1.5. wywóz gruzu; 1.1.6. prace termomodernizacyjne ścian: 1.1.7. przygotowanie podłoża; 1.1.8. przyklejenie płyt styropianowych; 1.1.9. mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych; 1.1.10. wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych, 1.1.11. wykonanie wyprawy tynkarskiej; 1.1.12. prace termomodernizacyjne stropodachu: 1.1.13. przygotowanie podłoża; 1.1.14. docieplenie stropodachu 1.1.15. wymianę głowic termostatycznych. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, b) projekt budowlany - załącznik nr 9 do SIWZ, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załączniki nr 10 do SIWZ, d) rysunki techniczne - załącznik nr 11 4. Część IV zamówienia dotyczy wykonania robót instalacyjnych elektrycznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 1 w Wojcieszowie. Zadanie obejmuje wykonanie: 1. instalacji oświetleniowej, 2. instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie, 3. instalacji fotowoltaicznej, 4. malowania ścian i sufitów. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, 5. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: 5.1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 5.2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), 5.3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 5.4. standardów emisyjnych. 6. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ. 7. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji. 8. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 9. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji. 10. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3


Dodatkowe kody CPV: 45420000-7, 45310000-3, 45300000-0, 09331200-0, 09332000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie robót termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego przy ul. Żeromskiego 8 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 16.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część I zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego przy ul. Żeromskiego 8 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 16.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część II zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 1 w Wojcieszowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 456843.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: F.H.U. STEF-BUD Jacek Baran
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Bolesława Chrobrego 221
Kod pocztowy: 59-550
Miejscowość: Wojcieszów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 210471.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210471.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210471.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej 1 w Wojcieszowie

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 16.03.2018 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część IV zamówienia. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.