eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarbimierz › Nazwa zadania"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz w 2018 r. oraz ich transport"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-12-27

Ogłoszenie nr 500081054-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

Gmina Skarbimierz: Nazwa zadania: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz w 2018 r. oraz ich transport"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 629126-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nazwa zadania: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Skarbimierz w 2018 r. oraz ich transport"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz oraz ich transport. 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w następujących frakcjach: a) papier, w tym tekturę i opakowania z tektury, b) metale i tworzywa sztuczne, c) szkło, d) odpady biodegradowalne, tj. bioodpady kuchenne i zielone (ogrodowe), e) pozostałe zmieszane odpady komunalne, oraz odpadów komunalnych niesegregowanych w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, a następnie ich transport do ZGO Gać Sp. z o.o. w miejscowości Gać 90, 55-200 Oława - RIPOK dla Gminy Skarbimierz (z zastrzeżeniem możliwości przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do innej instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za wyjątkiem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych). 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodowych w wyznaczonych w Harmonogramie terminach w następujący sposób: - z terenu Skarbimierza-Osiedle - 1 raz w miesiącu sprzed nieruchomości oraz z trzech punktów zbiorczych (parking ul. Klonowa, parking ul. Akacjowa, obok gimnazjum ul. Akacjowa); - z terenu pozostałych miejscowości - 1 raz w miesiącu na zgłoszenie telefoniczne sprzed nieruchomości; oraz transportu tych odpadów do instalacji posiadającej stosowne zezwolenia 3. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki na odpady o pojemnościach określonych w załączniku nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia oraz punktem 1.2 Opisu przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 419444.40
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Higieny Komunalnej Sp.z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Saperska 1
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 453000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 453000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 598933.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.