eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu ŚredzkiegoOgłoszenie z dnia 2018-03-13

Ogłoszenie nr 500054834-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.

Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Średzkiego: Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Średzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Średzkiego, Krajowy numer identyfikacyjny 63125795700000, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 858 051, e-mail starostwo@powiatsredzki.pl, faks 61 286 67 31.
Adres strony internetowej (url): http://www.powiatsredzki.pl/bip.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OP.272.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Średzkiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych na gorąco, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami, - ścinkę poboczy gruntowych oraz odtwarzanie i odmulanie rowów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233141-9


Dodatkowe kody CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 339024
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.
Email wykonawcy: spolkapci@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 5
Kod pocztowy: 63-000
Miejscowość: Środa Wielkopolska
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 417000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 417000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 417000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Powiat - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki (Akt notarialny z dnia 26.10.2017 r. Repertorium A Numer 7208/2017) który: a) wskazuje, że przedmiotem działalności Spółki jest wykonywania zadań własnych powiatu o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz w miarę możliwości i potrzeb zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. b) zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem przez spółkę powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej- która dokonuje wyboru członków zarządu spółki a w celu zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych Spółka ma obowiązek każdorazowo informowała Powiat Średzki o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom Rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia, przekazywała kwartalnie sprawozdania rzeczowe i finansowe z realizacji zadania, prowadzić odrębną ewidencji dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Powiat w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania powiatu w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą przede wszystkim zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) transport zbiorowy oraz drogi publiczne obejmujące w szczególności budowę i utrzymanie drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wlkp. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną które to przychody stanowią w ponad 90% przychodów spółki. Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce ( zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.