eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-03-13

Ogłoszenie nr 500054831-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne: Wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury (umowa o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515499-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 36371711300000, ul. al. Krasińskiego 11 a, 31-111 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 70 44, e-mail zamowienia_publiczne@pwm.com.pl , faks 12 422 01 74.
Adres strony internetowej (url): www.pwm.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZP.261.06.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Prace konserwacyjne obejmują w szczególności: a) wymianę posadzek tj. położenie paneli wymianę okładzin ścian; b) uzupełnienie tynków i prace malarskie, c) wymiana stolarki drzwiowej, d) wykonanie tynków wygładzających, e) wykonanie sufitów podwieszanych w części przejść korytek instalacyjnych, f) przycięcie parapetów, szlifowanie, 2. Szczegółowy opis prac konserwacyjnych oraz sposób ich wykonania opisany zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 - 2.14 do SIWZ tj. oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni digitalizacyjnej odbywać się będzie w czynnym obiekcie i w związku z tym, należy je wykonać w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego 4. Po wykonaniu wszystkich prac konserwacyjno-aranżacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu powykonawczego i przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) i elektronicznej (w dwóch egzemplarzach), 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy co najmniej jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta wpłynie na adres Zamawiającego na całość zamówienia. 6. Zamawiający wymaga rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia oraz gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac konserwacyjno-aranżacyjnych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej: 1) przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika). Dopuszcza się zatem zastosowanie (zaproponowanie w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu. W ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych odpowiadających wyrobom opisanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał nr 2 do SIWZ). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały 2) zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który będzie się powoływał w swojej ofercie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako takie należy rozumieć rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane przykładowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany uwzględnić koszty rozwiązania równoważnego i załączyć do oferty dokumenty uwiarygodniające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie,. 3) niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu rozwiązań równoważnych będzie rozumiane jako ujęcie w kalkulacji ceny oferty materiałów i urządzeń zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia 9. Podwykonawstwo 1) nie ogranicza się możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Ofercie Przetargowej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz do podania nazwy podwykonawcy, na zasoby którego będzie się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., 2) zlecanie części zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom winno odbywać się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 3) szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych, dostaw i usług w niniejszym postępowaniu Zamawiający określił w §9 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIW Z. 10. Personel Wykonawcy- wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 1. na podstawie art. 29 ust. 3a usta wy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę. 2. każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym jednak niż 3 dni robocze licząc od dnia żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami, o których mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3. nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 4. jeżeli pomimo powyższych wymogów do prac konserwacyjno-aranżacyjnych skierowana zostanie osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonywania prac, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 11. Ubezpieczenie 1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy, umowę lub umowy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. 2. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub/ i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w związku z użyciem/ wprowadzeniem produktu do obrotu. Ponadto zakres ochrony zostanie rozszerzony o: 1. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności oraz w mieniu powierzonym i otaczającym - do wysokości sumy gwarancyjnej, 2. szkody w mieniu otaczającym miejsce prowadzenia prac konserwacyjno-aranżacyjnych powstałe wskutek prowadzenia robót budowlanych - do wysokości sumy gwarancyjnej, 3. szkody osobowe (w tym ochrona pracowników Wykonawcy) - do wysokości sumy gwarancyjnej, 4. szkody wyrządzone przez podwykonawców - do wysokości sumy gwarancyjnej, 5. montażowe . Umowa ubezpieczenia, o której mowa musi gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich bez ograniczeń. Koszty umowy, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z podpisaniem umowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. Szczegóły dotyczące terminu ważności ubezpieczenia określono we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 12. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w Wykonawcami., która odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, Dział administracji, pok. 103. Zamawiający nie przewiduje spotkań w innych terminach 13. Zamawiający informuje, że prace konserwacyjno-aranżacyjne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia są realizowane w ramach projektu "Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa 14. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45432100-5, 45421146-9, 45421146-9, 45421130-4, 31520000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 152317.50
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Małgorzata Sochacka ART REM
Email wykonawcy: artrem.krakow@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Krokusowa 1/68
Kod pocztowy: 30-430
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 187329.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187329.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187329.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.