eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Linia › "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej" - Gmina Linia IIIOgłoszenie z dnia 2017-09-12

Ogłoszenie nr 500027564-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.

Gmina Linia: "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej" - Gmina Linia III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565382-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Linia, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Turystyczna 15, 84223 Linia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6768582, 6768594, e-mail f.europejskie@gminalinia.com.pl, faks 58 676 85 69.
Adres strony internetowej (url): www.gminalinia.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej" - Gmina Linia III

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP 271.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lini Zakres zgodnie z dokumentacją projektową polegał będzie m.in. na: - całkowitej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; - dociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 18 cm, - dociepleniu ścian fundamentowych styropianem EPS200 gr. 15 cm, - wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, - wykonaniu nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm; - montażu nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej oraz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej; - montażu nowego zadaszenia nad wejściem do piwnicy - wymianie posadzek we wszystkich pomieszczeniach piwnic. Posadzki ocieplone będą warstwą styropianu EPS100 gr. 10 cm ( 2x5cm); - wymianie instalacji centralnego ogrzewania; - montażu systemu instalacji fotowoltaicznej; - demontażu i ponownym montażu instalacji odgromowej; - wykonaniu rekuperacji ( wentylacji z odzyskiem ciepła). Zadanie nr 2 Nadbudowa z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lini Zakres zgodnie z dokumentacją projektową polegał będzie m.in. na:, - nadbudowie budynku o poddasze użytkowe; - przebudowie wewnętrznej; - wydzieleniu pożarowo istniejącej klatki schodowej; - zmianie lokalizacji części otworów okiennych; - częściowej wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej; - wykonaniu instalacji wewnętrznych,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7


Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45261200-6, 45330000-9, 45420000-7, 45111100-9, 45000000-7, 45210000-2, 45410000-4, 45432110-8, 45421000-4, 45442100-8, 45320000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1283029.19
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "KRASBUD" RYSZARD KRAUSE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Smętowo Chmieleńskie, ul. Polna 27C
Kod pocztowy: 84-300
Miejscowość: Kartuzy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1578125.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1578125.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1578125.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.