eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarbimierz › Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) połączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-09-07

Ogłoszenie nr 500024794-N-2017 z dnia 07-09-2017 r.

Gmina Skarbimierz: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) połączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556815-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa 12, 49318 Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) połączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) połączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) w miejscowości Lipki. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.Dane ogólne 1.Lokalizacja: działka nr 513/1 - obręb Lipki, gmina Skarbimierz 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej (hali sportowej) połączonej z istniejącym budynkiem szkoły wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszystkich pozwoleń (w szczególności pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) 3.Minimalne wymagania techniczne Opis ogólny: Zadanie przewiduje budowę kompletnej sportowej hali namiotowej (boiska sportowego z zadaszeniem) o minimalnych wymiarach ok. 15,0x25,0m wraz z łącznikiem z budynkiem istniejącej szkoły oraz gazową kotłownią kontenerową na gaz LPG. Drzwi - 2 szt., brama - 1 szt., okna. Proponowane rozwiązania materiałowe: - konstrukcja: metalowa; - ściany: np. płyty warstwowe; - dach: np. plandeka PVC, płyty warstwowe (sugeruje się rozwiązanie uniemożliwiające skraplanie się pary wodnej wewnątrz obiektu). Sposób ogrzewania obiektu: Ogrzewanie podłogowe z czynnikiem grzewczym uniemożliwiającym zamarznięcie (materiały instalacji dostosowane do zastosowania takiego płynu). Kotłownia gazowa, kontenerowa, na gaz LPG, z wszystkimi instalacjami, fundamentem pod zbiornik (zbiornik na gaz po stronie inwestora). Posadzka: sportowa dostosowana do ogrzewania podłogowego. Typy boisk: boisko wielofunkcyjne (siatkówka, mini koszykówka, tenis ziemny) - urządzenie tych boisk (malowanie linii i wyposażenie boiska w urządzenia sportowe). Wentylacja: Dostosowana do przeznaczenia obiektu Oświetlenie: Dostosowane do przeznaczenia obiektu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 730000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SPORT HALLS
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Komuny Paryskiej
Kod pocztowy: 50-452
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 797000,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 797000,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.