eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wręczyca Wielka › Dostawa mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-01-13

Ogłoszenie nr 500010439-N-2018 z dnia 13-01-2018 r.

Gmina Wręczyca Wielka: Dostawa mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 620808

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500065547


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Adres: ul. Podchorążych 13a/4 64-920 Piła


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wręczyca Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 15139838500000, ul. ul. Sienkiewicza 1, 42130 Wręczyca Wielka, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 170 245, e-mail wojt@wreczyca-wielka.pl, faks 343 170 215.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mebli i wyposażenia w ramach Projektu "Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach sal przedszkolnych, administracji, komunikacji i pomieszczeń gospodarczych, a także wyposażenia w sprzęt komputerowy i audiowizualny przedszkola. Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń przedszkola muszą posiadać aktualne atesty higieniczne lub aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczające do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Równocześnie materiały, z których wykonano meble do sal przedszkolnych powinny posiadać rekomendacje dla zastosowania w obiektach edukacyjnych - w szczególności w przedszkolach. Wszystkie elementy składowe mebli przedszkolnych muszą być wykonane z materiałów antyalergicznych, antytoksycznych, bakteriostatycznych, odpornych na zniszczenia, ścieranie. Meble przedszkolne oprócz posiadania certyfikatu powinny być prawidłowo zestawione i dopasowane do wzrostu przedszkolaków. Przy wykonaniu mebli trzeba przewidzieć potencjalne zagrożenia mechaniczne i chemiczne (dostarczane wyposażenie musi te zagrożenia likwidować ) tj. ostre punkty i krawędzie mebli, które mogą powodować otarcia i rany cięte; występy i nieprawidłowo zaprojektowane elementy mebli, np. stelaże, które mogą być przyczyną obrażeń spowodowanych upadkiem w wyniku zaczepienia ubrania lub potknięcia się dziecka; zagrożenia chemiczne mogą powstać w wyniku zastosowania do produkcji mebli materiałów zawierających substancje toksyczne w farbach, lakierach czy tworzywach sztucznych. Zestawienie wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w meble i wyposażenie dodatkowe sal przedszkolnych, administracji oraz zaplecza gospodarczego zawierają załączniki Nr 1a i Nr 1b do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39161000-8


Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 30213000-5, 32322000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41937.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KALL - CARRION TRADING Sp. z o.o. S.K
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Solidarności 75/26
Kod pocztowy: 00-090
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40959.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38458.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40959.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.