eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego na lata 2018-2019

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-01-12

Ogłoszenie nr 500010428-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

Powiat Bialski: Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego na lata 2018-2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600040-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500044804-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Powiat Bialski - Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. 3 Maja 40/42, REGON 000333210, Robert Matejek, tel. 83 3717880
Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach, 21-540 Małaszewicze ul. Kolejarzy14, REGON 000127226, Robert Wieczorek, tel. 83 3751438
Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 30, REGON 000198380, Arkadiusz Stefaniuk, tel. 83 3712015
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 57/59, REGON 000231225, Artur Grzyb, tel. 83 3714766
Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie, 21-518 Sosnówka Romanów 25, REGON 001099650, Dorota Demianiuk, tel. 83 3793014
Dom Rodzinny w Żabcach, 21-560 Międzyrzec Podlaski Żabce 15, REGON 030802325, Edyta Wojtasińska, tel. 83 3733304
Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach, 21-509 Kodeń Kostomłoty 10, REGON 000792596, Stanisław Kępka, tel. 83 3755186
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie, 21-543 Konstantynów ul. K.S. Wyszyńskiego 6-12, REGON 030232276, Małgorzata Malczuk, tel. 83 3414140
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, 21-580 Wisznice ul. Warszawska 44, REGON 000960007, Wanda Chilczuk, tel. 83 3782010
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli, 21-500 Biała Podlaska Kozula 1, REGON 000296331, Krystyna Czyżewska, tel. 83 3436131
Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 90a, REGON 030238741, Krystyna Beń, tel. 83 3437590
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 101, REGON 030884889, Edward Tymoszyński, tel. 83 3416500
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Wiejska 13, REGON 000584484, Andrzej Tymoszuk, tel. 83 3718324
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Komarnie, 21-543 Konstantynów Komarno 13, REGON 030196161, Barbara Łukaszuk, tel. 83 3414282
Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, 21-505 Janów Podlaski ul. Siedlecka 1, REGON 000179683, Anna Toczyńska, tel. 83 3413056
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim, 21-560 Międzyrzec Podlaski Wiejska 5, REGON 060093704, Dominik Pawłowski, tel. 83 3715443


I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Bialski, Krajowy numer identyfikacyjny 3023734500000, ul. ul. Brzeska 41, 21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 83 35 11 354, e-mail przetargi@powiatbialski.pl, faks 83 35 11 355.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej stosownie do art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz dokonania wyboru wykonawcy w imieniu wszystkich podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (tj. powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim), przy czym postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Podmioty wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ zawarły oddzielne umowy z wybranym w wyniku niniejszego postępowania dostawcą energii elektrycznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego na lata 2018-2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OA.272.8.2017.MM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa energii elektrycznej dla 38 punktów poboru energii elektrycznej. Niezbędne dane do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy zawiera "Szczegółowy wykaz punktów poboru energii" - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Łącznie przewidziany szacunkowy pobór energii elektrycznej obiektów w trakcie trwania umowy wynosi około 2159800 kWh.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 493082.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: GOEE ENERGIA Sp. z o. o.
Email wykonawcy: zp.@goee.eu
Adres pocztowy: ul. Gwiaździsta 7C/2
Kod pocztowy: 01-651
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 582316.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 582316.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 622696.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.