eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa oprogramowania do placówek szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-01-12

Ogłoszenie nr 500010423-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie: Dostawa oprogramowania do placówek szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach projektów pod nazwą:1)Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków", 2)"Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków", 3)"Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków", 4)"Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków", 5)"Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków''

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622958-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500072552-N-2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 55362100000, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 617 88 88, e-mail zampubl@zeo.krakow.pl, faks 12 410 43 90.
Adres strony internetowej (url): www.zeo.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oprogramowania do placówek szkolnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZEO/ZP/CKZ/20/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowań, w tym w szczególności zapewnienie dostępu do oprogramowań w ramach licencji udzielonej przez producenta oprogramowań, do placówek szkolnych w ramach realizacji projektów: 1) "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków", 2) "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków", 3) "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków", 4) "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków", 5) "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków'', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020. 2. Szczegółowy wykaz oprogramowań wchodzących w skład dostawy określa Załącznik nr 4 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy. 3. Dostawa odbywać się będzie: a) część 1- nie częściej niż dwa razy w roku, na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SIWZ, na podstawie zamówienia Zamawiającego, b) część 2 - w ramach dostawy jednorazowej; c) część 3 - w ramach licencji subskrypcyjnej na oprogramowania; na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności wszelkich kosztów związanych z ochroną praw autorskich. Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji danego oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej, jeżeli zostało to wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. W zakresie pozycji nr 21 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga wraz z dostawą i w terminie przewidzianym dla dostawy, instalacji oprogramowania przez producenta lub serwis autoryzowany przez producenta oprogramowania na sprzęcie Placówki szkolnej oraz przeszkolenia maksymalnie 5 użytkowników z Placówki szkolnej z zakresu obsługi Oprogramowania, w minimalnym wymiarze 6 godzin szkolenia. 4. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia - oprogramowania były nieużywane, w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych, w szczególności związanych z ochroną praw autorskich.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa oprogramowań dla placówek szkolnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144957.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PROGRESS-Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Adama Mickiewicza 27
Kod pocztowy: 31-120
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 142701.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142701.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142701.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa oprogramowania symulatorów fleksograficznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 101750.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagadki 21
Kod pocztowy: 02-227
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 124230.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124230.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 124230.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Subskrypcja na oprogramowanie biurowe

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowanie na część 3 zamówienia na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: W części 3 przedmiotowego postępowania złożono 2 oferty. Oferta nr 1* PROGRESS Systemy Komputerowe Sp. z o.o., al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków Oferta nr 3* "RYNEK 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. j., Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław Cena całkowita ww. ofert jest niższa o ponad 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 12.12.2017 r. wzywał Wykonawców do złożenia, tym złożenia dowodów, wyjaśnień dotyczących prawidłowości wyliczenia ceny. W wyznaczonym terminie składania ofert Wykonawcy nie złożyli przedmiotowych wyjaśnień. Tym samym, na podstawie art. 90 ust.3 ustawy Pzp, domniemuje się, ze oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.