eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › "Dostawa mięsa, produktów mięsnych oraz owoców i warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-01-11

Ogłoszenie nr 500009213-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze: "Dostawa mięsa, produktów mięsnych oraz owoców i warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 635139-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 97049750600000, ul. ul. Francuska 10, 65941 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 455 77 77, e-mail sp18zielonagora@interia.pl, faks 0-68 455 77 77.
Adres strony internetowej (url): www.sp18.bipzielonagora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Szkoła podstawowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dostawa mięsa, produktów mięsnych oraz owoców i warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/01/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, produktów mięsnych oraz owoców i warzyw do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera przy ul. Francuskiej 10 w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części zamówienia: 1 cześć zamówienia - mięso, produkty mięsne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5a do SIWZ; 2 cześć zamówienia - owoce i warzywa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5b do SIWZ. Miejsca wykonania zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania żądanego asortymentu towaru złożonego przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pisemnie. Wykonawca wszystkie dostawy towaru realizował będzie w miarę potrzeb od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do godz. 08:00.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 15100000-9


Dodatkowe kody CPV: 15110000-2, 15130000-8, 03221000-6, 03222334-3, 03222321-9, 03222332-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: mięso, produkty mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 149314.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWA "QUATRO" JADWIGA WALERIAŃCZYK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cisowa 26A/9
Kod pocztowy: 65-960
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 153641.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153641.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 153641.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: owoce i warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 149039.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HURT-DETAL ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE KRYSTYNA PRZYBYŁEK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stary Kisielin-Dojazdowa 18
Kod pocztowy: 66-002
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 141222.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141222.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141222.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z ZIELONEJ GÓRY

więcej: przetargi w Zielonej Górze »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.