eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Nr sprawy ROA.271.11.2013 Wykonanie projektu koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-03

Dopiewo: Nr sprawy ROA.271.11.2013 Wykonanie projektu koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce
Numer ogłoszenia: 49889 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dopiewo , ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie, tel. 0618148331 w 34, faks 061 8148092.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dopiewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy ROA.271.11.2013 Wykonanie projektu koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Kod CPV : 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie projektu koncepcji kanalizacji sanitarnej w m. Gołuski z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Szczegółowy opis zakresu niniejszego zamówienia: 3.1 Koncepcja obejmuje obszar określony na rys. nr 1. stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zakres koncepcji wchodzi: zamówienie i zakup map nieaktualizowanych celem wykonania zamówienia - zgodnie z zakresem opracowania, opracowanie koncepcji na mapach nieaktualizowanych - zgodnie z zakresem opracowania, zestawienie właścicieli gruntów przez , które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna, uzgodnienie w opracowaniu ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi, określenie szacunkowych kosztów inwestycji ( Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.) Przy projektowaniu odprowadzenia ścieków z obszaru objętego koncepcją na oczyszczalnie w Dąbrówce, należy uwzględnić istniejącą oraz zaprojektowaną sieć kanalizacji w Palędziu. Plany sytuacyjno-wysokościowe z projektu kanalizacji sanitarnej dla sąsiadującego Sołectwa Palędzie - stanowią załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Koncepcje należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym, w efekcie końcowym przedstawić w dwóch wariantach wraz z określeniem etapowości wykonywania budowy kanalizacji sanitarnej - w celu otrzymania końcowej akceptacji od Zamawiającego. W przybliżeniu powierzchnia terenu objęta koncepcją wynosi 411 ha. Koncepcja ma uwzględniać całą powierzchnię miejscowości Gołuski w Gminie Dopiewo, bez dopływu ścieków z poza tej miejscowości. Na potrzeby tej koncepcji Zamawiający nie wymaga badań geologicznych. Koncepcja musi zostać sporządzona na mapach, które będą czytelne. Orientacyjna ilość działek objętych koncepcją wynosi 850 szt. Jak wynika to z załącznika nr 9 do SIWZ , w zakresie wykonania uzgodnień do koncepcji jest również przejście pod autostradą A2. Z uwagi , iż miejscowość Gołuski bezpośrednio przylega do miejscowości Palędzie , w której to częściowo już wykonano i funkcjonuje sieć kanalizacyjna, to naturalnym odbiornikiem ścieków z miejscowości Gołuski jest zaprojektowany i częściowo funkcjonujący system kanalizacyjny miejscowości Palędzie. Kanalizacja sanitarna w Palędziu jest przewidziana jako odbiornik ścieków miejscowości Gołuski. Dla celów wykonania koncepcji Zamawiający nie przewiduje potrzeby zakupu map dla miejscowości Palędzie, lecz należy przeliczyć hydraulicznie te odcinki kanałów sanitarnych , które wykonana koncepcja będzie wykorzystywała do przerzutu ścieków. Wiązało to się będzie z ponownym przeliczeniem również wydajności pomp w pompowni. Wykonawca zobowiązany jest : uzyskać wymagane warunki techniczne od zarządcy pasa drogowego. Koncepcja wym zakresem obejmuje pasy drogowe gminne, powiatowe, działki prywatne. do projektowania sieci kanalizacyjnych poza drogami powiatowymi, tylko w uzasadnionych wyjątkowych technicznych przesłankach Zamawiający uzna odstępstwo od tej zasady. uzyskać warunki przyłączenia do sieci energetycznej dla ewentualnych przepompowni ścieków uzyskać zgody właścicieli gruntów , na których wykonana koncepcja przewidywać będzie przebieg kolektorów sanitarnych. wykonać i umieścić w koncepcji w formie tabeli zestawienia poszczególnych właścicieli działek przez , które przechodzi kanalizacja sanitarna z podziałem na poszczególne ulice i przyporządkowane zlewniowo, oraz osobno wykaz zaprojektowanych przyłączy sanitarnych na poszczególnych działkach z podziałem na poszczególne ulice i przyporządkowany zlewniowo zgodnie z koncepcją . uzyskać zgodę właścicieli działek na przejście kanalizacji przez jego nieruchomość. Ul., Zlewnia pompowni Lp.Nazwisko i Imię wraz z adresem i numerem telefonu właściciela działki lub instytucji.Numer działki na którym projektuje się sieć Koncepcja powinna być wykonana w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD , w formacie PDF Przyłącza kanalizacyjne należy zaprojektować z wejściem na posesje max 2,0m od granicy posesji zabudowanych jak i nie zabudowanych. 3.2. Dokumentacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z : a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), c. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. d. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 ze zm. ), e. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133). Termin zakończenia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących 50 % wartości zamówienia podstawowego - w trybie z wolnej ręki , zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp , polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień . Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV : 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. jeden projekt koncepcji lub jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej, o wartości min. 15.000,00 zł brutto. Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. Zgodnie z art.26 ust.2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może być złożona wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje min. 1 osobą , która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r Nr 63 poz. 394). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może być złożona wspólnie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 3).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika do siwz. 2. Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. 3.Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ . 4.Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 5 do SIWZ. 5 Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Zamawiający zastrzega możliwość zmian umowy w zakresie terminu wykonania - w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: a) siły wyższej nie pozwalającej na realizację umowy : termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Organów Administracji w tym ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych: mających wpływ na termin wykonania i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. 2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób skierowanych do wykonania przedmiotu umowy i adresów wskazanych w umowie. 4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z zobowiązań umownych. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę wraz z określeniem daty wystąpienia przeszkody, jej charakteru oraz czasu trwania. 5. W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne. Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dopiewo ul. leśna 1c, 62-070 Dopiewo , pok. nr 118.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dopiewo ul. leśna 1c, 62-070 Dopiewo , pok. nr 5 - Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia dokumentacji..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.