eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podkowa Leśna › Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2014 rokuOgłoszenie z dnia 2013-12-02

Podkowa Leśna: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 495860 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej , ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, tel. 022 7589878, 7589004, faks 022 7589003.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: podkowalesna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający zleca realizację wszystkich niezbędnych robót do zrealizowania zadania: 2.1. Sprzątanie miasta w okresie zimowym od dnia podpisania umowy do 28.02.2014 r. oraz od 01.11.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprzątanie miasta w okresie zimowym, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) opróżnianie koszy ulicznych i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół koszy (ok. 94 koszy na terenie całego miasta) w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 730, w soboty do godz. 1200, b) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej i Jana Pawła II - raz w tygodniu (piątek) rano do godziny 8.00 (w sytuacji gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, praca ta powinna być wykonana tego samego dnia w późniejszych godzinach lub następnego dnia). c) sprzątanie pasa drogowego ulic: Jeleniej, Lipowej, Lilpopa, Parkowej, Wschodniej, Króliczej, Kościelnej, Kwiatowej (bez nieutwardzonego odcinka od Parkowej do Paproci), Paproci (odc. asfaltowy), Bukowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Słowiczej, Sienkiewicza, Zachodniej, Gołębiej, Głównej, Myśliwskiej, Lotniczej, Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), Wrzosowej, Bluszczowej, Helenowskiej (Słowiczej do Brwinowskiej), Miejskiej (przy poczcie), Świerkowej, Orzechowej, Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), Reymonta (na odcinku Jana Pawła II do Ejsmonta) - raz w miesiącu do 15 każdego miesiąca (ulice zaznaczone na załączonej mapie). Termin uzgodniony z pracownikiem urzędu . Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu (ulice zaznaczone na załączonej mapie).Zgrabione liście i śmieci należy natychmiast tego samego dnia wywieźć. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów należy ująć w koszcie wykonania w.w. usługi. d) Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek do godz. 1200 wraz ze sprzątaniem terenu wokół śmietników. Wykonawca zapewni na stałe jeden estetyczny kontener. Przed świętami i w okresie świątecznym podstawienie dodatkowych dwóch dużych kontenerów - usytuowanie należy uzgodnić z pracownikiem urzędu. 2.2. Sprzątanie miasta w okresie wiosenno - letnim od 01.03.2014 r. do 31.10.2014r. Sprzątanie miasta w okresie wiosenno - letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) opróżnianie koszy ulicznych i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół koszy (ok. 94 koszy na terenie całego miasta) w dniach od poniedziałku do piątku do godz. 730, w soboty do godz. 1200, b) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej (od ul. Miejskiej do torów WKD), Jana Pawła II (od torów WKD do ul. Bluszczowej) - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00. c) sprzątanie pasa drogowego ulic: Brwinowskiej, Jana Pawła II (poza fragmentami ulic opisanymi w pkt b) - dwa razy w tygodniu (poniedziałek, piątek) rano do godziny 8.00 (w sytuacji gdy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają, praca ta powinna być wykonana tego samego dnia w późniejszych godzinach lub następnego dnia), d) sprzątanie pasa drogowego ulic: Jeleniej, Lipowej, Lilpopa (na odcinku od Jan Pawła II do Kwietniowej), Parkowej, Wschodniej, Króliczej, Kościelnej, Kwiatowej (od Lilpopa do Paproci), Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej), Orzechowej, Akacjowej (na odcinku od Świerkowej do Wschodniej), Modrzewiowej, Słowiczej, Sienkiewicza, Zachodniej, Gołębiej, Głównej, Myśliwskiej, Lotniczej, Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), Wrzosowej, Bluszczowej, Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), Reymonta (na odcinku Jana Pawła II do Ejsmonda), Miejskiej -przy poczcie - dwa razy w miesiącu do 15 i 30 każdego miesiąca (ulice zaznaczone na załączonej mapie). Termin należy uzgodnić z pracownikiem urzędu. Sprzątanie pasa drogowego będzie polegało na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu (ulice zaznaczone na załączonej mapie). Zgrabione liście i śmieci należy wywieźć natychmiast tego samego dnia. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów należy ująć w koszcie wykonania w.w. usługi. e) wywóz śmieci z cmentarza komunalnego dwa razy w tygodniu we wtorek i w piątek do godz. 1200 wraz ze sprzątaniem terenu wokół śmietników. Wykonawca zapewni na stałe jeden estetyczny kontener. Przed świętami i w okresie świątecznym podstawienie dodatkowych dwóch dużych kontenerów - usytuowanie należy uzgodnić z pracownikiem urzędu. 2.3. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r. Utrzymanie ciągów zieleni miejskiej w okresie wiosenno - letnim, będzie polegało na wykonywaniu następujących prac: a) koszenie trawy i chwastów - zgodnie z harmonogramem ustalonym przez pracowników urzędu miasta - dwa razy w miesiącu, dotyczy obszaru trzech parków: P1 (Plac Przyjaźni Polsko - Węgierski), P2 (Ogród Matki i Dziecka), P3 (Park Miejski) (zaznaczonych na załączonej mapie) oraz ciągów zieleni wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Jana Pawła II, Lipowej, Głównej, Myśliwskiej, Sienkiewicza, Jeleniej, Gołębiej, Słowiczej, Lilpopa, Kościelnej, Lotniczej, Błońskiej na odcinku Słowicza - Brwinowska, Bukowej (na docinku od Granicznej do Lipowej), Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), Modrzewiowej, Zachodniej. Skoszoną trawę i liście należy zgrabić i natychmiast tego samego dnia wywieźć. W miesiącu kwietniu zamiast koszenia wyżej wymienione ciągi zieleni należy wygrabić i wywieść wygrabioną trawę oraz liście. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów należy ująć w koszcie wykonania w.w. usługi. b) ponadto w ulicach Jana Pawła II, ul. Lotniczej, ul. Głównej (przy parkingu koło przedszkola) pielęgnacja ciągów będzie polegała na: - systematycznym usuwaniu chwastów, - czyszczeniu kamyków wzdłuż ulic, - nawożeniu co najmniej dwa razy w roku (nawóz dostarczany przez pracowników Urzędu Miasta), - podlewaniu po okresie trzech bezdeszczowych dni o temperatura powyżej 28°C (wodę dostarcza Wykonawca z własnego ujęcia wody), - formowaniu roślin zgodnie z harmonogramem i zaleceniami podanymi przez pracowników Urzędu Miasta, c) strzyżeniu żywopłotów wzdłuż ulic: Brwinowskiej, Lipowej raz w miesiącu (zgodnie z harmonogramem podanym przez pracowników Urzędu Miasta). Ścięte odrosty należy natychmiast tego samego dnia wywozić. Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów należy ująć w koszcie wykonania w.w. usługi. 2.4. W zależności od warunków atmosferycznych pięć razy w roku na polecenie pracownika urzędu należy zgrabić i wywieźć liście z dwóch parków P-1 (Plac Przyjaźni Polsko -Węgierskiej) i P-2 (Ogród Matki i Dziecka). Wywóz liści, darni i innych zebranych odpadów należy ująć w koszcie wykonania w.w. usługi. 2.5. Przez cały okres trwania umowy : a) Interwencyjny wywóz w okresie trwania umowy 180 m3 nieczystości stałych (dotyczy wywozu nieczystości z terenu działek miejskich niezabudowanych zgromadzonych w workach). b) Interwencyjny wywóz bioodpadów (liści, gałęzi itp.) w okresie trwania umowy w ilości 700 m3 z terenu miasta. c)Wycinka drzew - wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem drewna. Wykonawca przy wycince drzew na działkach leśnych ma obowiązek: 1. przygotować drewno do ocechowania przez Leśnika w Starostwie Powiatu Grodziskiego, 2. po wykonaniu powyższych prac zgłasza swoja gotowość do Leśnika, 3. przekazać drewno do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (OPS, tartak lub inne), Każdorazowo Wykonawca ma obowiązek przekazać protokolarnie ile m3 drewna zostało przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Uprzątnięcie i zabranie gałęzi na koszt Wykonawcy. - śr. pnia (przy podstawie) od 11cm do 20cm - 40 szt. - śr. pnia (przy podstawie) od 21cm do 40cm - 80 szt. - śr. pnia (przy podstawie) od 41cm do 60cm - 60 szt. - śr. pnia (przy podstawie) od 61cm do 100cm - 15 szt. - śr. pnia (przy podstawie) powyżej 100 cm - 5 szt. d) Wycinka krzewów wraz z uprzątnięciem i wywozem na koszt Wykonawcy -1000m2. e) Pielęgnacja drzew (usunięcie suszu, korekta korony, redukcja korony, oczyszczanie ubytków, cięcia formujące, cięcia prześwietlające). Ponadto w zakresie prac pielęgnacyjnych przy wszystkich drzewach jest uprzątniecie urobku i zabranie go na koszt Wykonawcy. - śr. pnia (na wys. 1,3 m od podstawy) do 26cm - 60 szt. - śr. pnia (na wys. 1,3m od podstawy) od 26cm do 50 cm - 100 szt. - śr. pnia (na wys. 1,3 m od podstawy) od 51cm do 100 cm - 60 szt. - śr. pnia (na wys. 1,3 m od podstawy) powyżej 100 cm - 10 szt. f) Karczowanie lub frezowanie pni po ściętych drzewach na głębokość do 40 cm z wywiezieniem karp, urobku na wysypisko z którym Wykonawca posiada zawartą umowę. - śr. pnia ( przy podstawie) do 26 cm - 20 szt. - śr. pnia (przy podstawie) od 26 cm do 50 cm - 10 szt. - śr. pnia (przy podstawie) od 51 cm do 100 cm - 10 szt. - śr. pnia (przy podstawie) powyżej 100 cm - 5 szt. g) Wykonanie wiązań w koronie lub w pniu drzewa (razem z materiałem) - wiązanie opasowe - 8 szt. - wiązanie w trójkąt - 8 szt. - wiązanie typu Kobra -6 szt. 3.Wykonawca załatwia wszelkie formalności w Zakładzie Energetycznym Warszawa - Teren Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków, związane z wyłączeniem prądu na czas wykonywanych cięć gałęzi drzew, wycinki drzew lub wykonywaniu wiązań w koronie lub pniu drzewa w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych. 4.W zakresie wycinki i pielęgnacji drzew, wycinka krzewów, karczowania i frezowania pni wykonaniu wiązań - Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac i termin wykonania. Każde polecenie będzie zakończone protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony. 5.Prace składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należyta starannością, zgodnie ze sztuka ogrodniczą i przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac. 6.Wykonawca usługi oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji robót objętych niniejszą umową. 7.Wykonawca usługi oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wykonywanych usług jak również zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów komunalnych. 8.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu i zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren objęty wykonaniem usługi..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00 - Usługi wycinania drzew 77.21.15.00 - Usługi pielęgnacji drzew 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77.34.20.00 - Przycinanie żywopłotów 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów 90.51.32.00 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich 90.52.43.00 - Usługi usuwania odpadów biologicznych 90.61.00.00 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów wydane przez Starostwo Powiatowe.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jednej usługi o podobnym charakterze tj. związanych ze sprzątaniem miast i pielęgnacją zieleni miejskiej, potwierdzone referencjami o ich należytym wykonaniu, - Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług o podobnym charakterze tj. związanych ze sprzątaniem miast i pielęgnacją zieleni miejskiej, - załącznik nr 1 do formularza oferty załączony do niniejszej SIWZ; - Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że w.w zamówienia zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują następującym sprzętem do realizacji zamówienia: - samochód dostawczy 2 szt. - zamiatarka 1 szt. - ciągnik z osprzętem 1 szt. - koparko - ładowarka 1 szt. - podkaszarki 3 szt. - kosiarki z koszem 2 szt. - nożyce mechaniczne do ciecia żywopłotu 1 szt. - piły mechaniczne 2 szt. - rębarka do gałęzi 1 szt. oraz innym sprzętem potrzebnym do realizacji zamówienia. - Wykonawca sporządzi wykaz sprzętu do realizacji zamówienia - załącznik nr 2 do formularza oferty załączony do niniejszej SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - min. 2 kierowców z uprawnieniami do kierowania pojazdów mechanicznych kategorii C, - osobami (osobą) posiadającymi wykształcenie wyższe ogrodnicze lub kierunkowe (leśnik, ogrodnik, architekt krajobrazu) z min 3- letnim doświadczeniem w pracy przy pielęgnacji zieleni wysokiej lub osobę/y posiadającą wykształcenie średnie kierunkowe (ogrodnik, leśnik, rolnik) z min 5-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni wysokiej, - osobę/y posiadającą uprawnienia wymagane Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - Wykonawca sporządzi wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do formularza oferty załączony do niniejszej SIWZ; - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia, że wszystkie wymagane osoby (wyżej wymienione), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają właściwe uprawnienia i zaświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  koncesję, zezwolenia lub licencję;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.