Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2005-09-21


POZYCJA 49310


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, do kontaktów: Wiesław Bednarz, Kazimierz Jasiński, ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin, tel. 081 5351341, fax 081 5325935.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
5) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) Rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.
1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.
1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy do ograniczania stref skażeń chemicznych z napędem uterenowionym.
1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Kod NUTS:
1.8) Nomenklatura
1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 34.14.42.10 - Wozy strażackie

Kod CPV wg słownika 2008: 34.14.42.10 - Wozy strażackie

1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
1.9) Podział zamówienia na części: Nie.
1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: 650 000 PLN.
2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 04.11.2005; data zakończenia: 15.12.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Warunki dotyczące zamówienia
1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 13 000 PLN.
1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Termin płatności - 30 dni.
1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia:
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę
3. Aktualną informację z właściwego Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie o niekaralności
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega w opłacaniu składek.
2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. Informacja z banku, w którym wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 600 000 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Polisę lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. Wykaz wykonanej w okresie ostatnich trzech lat, przynajmniej 1 dostawy o podobnym charakterze, o wartości nie mniejszej niż 90% złożonej oferty.
2. Zaświadczenie z właściwej urzędowej instytucji certyfikującej (kontroli jakości).
3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.
3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie.
1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje:
1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
cena - 85%
okres gwarancji - 10%
moc silnika - 5%
Kolejność według znaczenia: Nie.
Kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:
3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 04.11.2005, cena - 10 PLN.
Warunki i sposób płatności: gotówka lub przelew.
3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.11.2005 godzina 09:00.
3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) Termin związania ofertą: do 15.12.2005; liczba dni: 41 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: Komisja przetargowa.
3.7.2) Data, godzina i miejsce: 04.11.2005, godzina 10:00, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (I piętro).

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
4) Informacje dodatkowe:
5) Data wysłania ogłoszenia: 13.09.2005.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z LUBLINA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Lublinie » więcej : Wozy strażackie »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU