eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › ciężki samochód ratowniczo-gaśniczyOgłoszenie z dnia 2005-09-21

POZYCJA 49310

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, do kontaktów: Wiesław Bednarz, Kazimierz Jasiński, ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin, tel. 081 5351341, fax 081 5325935. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). 5) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: kupno. 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy do ograniczania stref skażeń chemicznych z napędem uterenowionym. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Kod NUTS: 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 34.14.42.10 - Wozy strażackie Kod CPV wg słownika 2008: 34.14.42.10 - Wozy strażackie 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Nie. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: 650 000 PLN. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 04.11.2005; data zakończenia: 15.12.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 13 000 PLN. 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Termin płatności - 30 dni. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę 3. Aktualną informację z właściwego Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie o niekaralności 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega w opłacaniu składek. 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. Informacja z banku, w którym wykonawca posiada rachunek podstawowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 600 000 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Polisę lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. Wykaz wykonanej w okresie ostatnich trzech lat, przynajmniej 1 dostawy o podobnym charakterze, o wartości nie mniejszej niż 90% złożonej oferty. 2. Zaświadczenie z właściwej urzędowej instytucji certyfikującej (kontroli jakości). 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie. 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: cena - 85% okres gwarancji - 10% moc silnika - 5% Kolejność według znaczenia: Nie. Kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 04.11.2005, cena - 10 PLN. Warunki i sposób płatności: gotówka lub przelew. 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.11.2005 godzina 09:00. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: do 15.12.2005; liczba dni: 41 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: Komisja przetargowa. 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 04.11.2005, godzina 10:00, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (I piętro).

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 4) Informacje dodatkowe: 5) Data wysłania ogłoszenia: 13.09.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.