eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › świadczenie usług pocztowych

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2012-11-23

Kraków: świadczenie usług pocztowych
Numer ogłoszenia: 468830 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Krakowski , Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 633 49 06, faks 12 6335294.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pocztowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie wagowej do 50g, 2) świadczenie usług pocztowych w tym powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek o masie wagowej powyżej 50 g, 3) codzienne doręczanie zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO) i zwrot do Zamawiającego przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, 4) odbiór przesyłek z budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 do placówek/ki nadawczo-oddawczych/czej Wykonawcy. 2. Szczegółowy wykaz przesyłek znajduje się w załączniku nr 2 do siwz. 3. Podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Zamawiający informuje, że określone ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy. 4.Przesyłki zagraniczne ujęte w formularzu cenowym kierowane są głównie do krajów Europy, Ameryki Północnej i Australii. 5. Przesyłki nie wyszczególnione w załączniku nr 2 do siwz będą wyceniane dodatkowo zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi dostarczania przesyłek w Polsce i za granicami kraju. Zamawiający wymaga aby przesyłki były realizowane na zasadach określonych w niżej wymienionych aktach prawnych: a) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późniejszymi zmianami.), b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004r. Nr 5 poz. 34, z późn. zm.) , d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego( Dz. U. Nr 183,poz 1795 z późn. zm), e) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny( Dz. U. Nr 16 ,poz.93 z późn. zm.,) f) międzynarodowych przepisów pocztowych w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym , g) innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy wydanych na podstawie ustaw i rozporządzeń. 7. Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek nierejestrowanych oraz zestawienia dla przesyłek rejestrowanych (dokumenty nadawcze). Przedmiotowe zestawienia będą sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak opłaty lub informację o sposobie uiszczenia opłaty za przesyłkę. 8. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie ich do adresata bez ubytku i uszkodzenia. 9. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 z późn. zm.). 10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ramach realizowanych usług druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek, spełniające wymogi określone dla doręczeń wynikające z Kodeksu Postępowania administracyjnego. Wykonawca dopuszcza korzystanie przez Zamawiającego z własnych wzorów druków. 11. Przez odbiór przesyłek pocztowych o którym mowa w pkt 1.4 rozumie się ich odbiór z budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 i dostarczenie do placówek/ki nadawczo-oddawczych/czej Wykonawcy. Wykonawca będzie odbierał przesyłki pocztowe jeden raz dziennie 5 razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:00. Wykonawca zobowiązany jest do nadawania przesyłek odebranych z siedziby Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 12.Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. 13. Wykonawca zobowiązany jest do doręczania przesyłek adresowanych do Zamawiającego lub Starostwa Powiatowego w Krakowie i jego Filii codziennie, w godzinach urzędowania nie później niż do godziny 11. 00. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie w placówkach nadawczo-oddawczych przesyłek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiającego, z budynków wymienionych w tabeli nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Wskazane przez Wykonawcę placówki nadawczo-oddawcze muszą być zlokalizowane w Krakowie- Krowodrzy ( dzielnica V ), Krzeszowicach (miasto), Skawina (miasto) oraz w gminie Zielonki - powiat krakowski . 15. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania przesyłek dostarczanych samodzielnie przez Zamawiającego, we wszystkie dni tygodnia co najmniej w jednej placówce nadawczo-oddawczej Wykonawcy czynnej całą dobę, zlokalizowanej w Krakowie. 16. Wykonawca będzie dostarczał do odpowiedniej lokalizacji Starostwa Powiatowego w Krakowie i jego Filii, zgodnie z adresem nadania przesyłki rejestrowanej, pokwitowane przez adresata zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia jej doręczenia. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 17. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym przesyłki. 18. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z rozporządzeniem cyt. W pkt 2 lit. d . 19. Zleceniodawca będzie dokonywał rozliczenia z Wykonawcą z tytułu świadczonych usług z dołu tj. w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek, z zastrzeżeniem, iż obliczenie dokonuje się w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Zamawiający za okres rozliczeniowy do fakturowania uznaje miesiąc kalendarzowy. 20. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego( Dz. U. Nr 183,poz 1795 z późn. zm), a w sprawach nie uregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny( Dz. U. Nr 16 ,poz.93 z późn. zm.)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00 - Usługi pocztowe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga się

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w szczególności posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe - - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu oraz aktualnym wpisie do rejestru operatorów pocztowych lub zezwoleniu do prowadzenia działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie wiedzy i doświadczenia - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oswiadczeniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oswiadczeniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oswiadczeniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej - ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonym oswiadczeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty - załącznik nr 1 Formularz cenowy - załącznik nr 2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w tym do podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przetargowych, jeżeli osoba dokonująca tych czynności nie jest wykazana w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym). Formularz o podwykonawcach - załącznik nr 5

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami wzoru umowy. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany i akceptacji tych zmian przez drugą ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kraków al. Słowackiego 20, p.107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Kraków al. Słowackiego 20, p.203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.