eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › Środek ochrony roślinAXIAL 100 EC lub równoważny.Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-03-06

Pawłowice: Środek ochrony roślin: AXIAL 100 EC lub równoważny.Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
Numer ogłoszenia: 45915 - 2008; data zamieszczenia: 06.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna (jednostka badawczo-rozwojowa)..

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Środek ochrony roślin: AXIAL 100 EC lub równoważny.Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Środek ochrony roślin: AXIAL 100 EC lub równoważny.Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne. Wielkość zamówienia 10 litrów.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.23.00.00 - Środki chwastobójcze Kod CPV wg słownika 2008: 24.45.30.00 - Środki chwastobójcze .

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 28.03.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane..

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określony w SIWZ.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określona w SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzdpawlowice.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pokój nr 6..

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2008 godzina 12:00, miejsce: Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice,sekretariat pokój nr 2..

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  REKLAMA

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

  Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.