Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-03-06

Pawłowice: Środek ochrony roślin: AXIAL 100 EC lub równoważny.Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

Numer ogłoszenia: 45915 - 2008; data zamieszczenia: 06.03.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie, tel. 065 5299192 w. 214, fax 065 5299464.  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna (jednostka badawczo-rozwojowa)..  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  II.1) OPIS


  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Środek ochrony roślin: AXIAL 100 EC lub równoważny.Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne..


  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Środek ochrony roślin: AXIAL 100 EC lub równoważny.Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne. Wielkość zamówienia 10 litrów.


  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  Oryginalny kod CPV: 24.23.00.00 - Środki chwastobójcze

  Kod CPV wg słownika 2008: 24.45.30.00 - Środki chwastobójcze
  .


  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak.  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 28.03.2008.  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


  • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane..  III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określony w SIWZ.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określona w SIWZ.


  SEKCJA IV: PROCEDURA  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, pokój nr 6..


  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2008 godzina 12:00, miejsce: Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice,sekretariat pokój nr 2..


  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

   

  Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

  Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

  INNE PRZETARGI PAWŁOWICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
  więcej : przetargi PAWŁOWICE » więcej : Środki chwastobójcze »
  Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
  Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
  Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
  wszystkie »
  słowo kluczowe:
   
  branża:
   
  słowa kluczowe:
   
  lokalizacja:
   
  O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

  Copyright © Kasat Sp. z o.o.

   
  MENU