eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa agregatu prądotwórczego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-11-08

Kraków: Dostawa agregatu prądotwórczego
Numer ogłoszenia: 458180 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Miasta Krakowa , ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 68 82 154, faks 12 68 82 292.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krakow.pl/?bip_id=33&mmi=11723

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa agregatu prądotwórczego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad agregatu prądotwórczego z pełną automatyką, o mocy min 130 kVA, na podstawie wcześniej przygotowanej oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, a następnie - jego montażu i instalacji oraz przeszkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia. * agregat będzie stanowił w pełni automatyczne zasilanie awaryjne budynków Straży Miejskiej Miasta Krakowa przy ul. Dobrego Pasterza 116, * agregat ma zapewniać zasilanie odbiorników podczas długotrwałych zaników zasilania podstawowego. Agregat ma być konstrukcją kompaktową zawierającą wszystkie niezbędne elementy do jego prawidłowej pracy aby przejmował zasilanie awaryjne, * agregat ma zapewnić automatyczny start po utracie przez napięcie podstawowe (miejskie) właściwych parametrów i zatrzymanie w przypadku powrotu tych parametrów, * wszystkie dostarczone/zainstalowane urządzenia winny mieć odpowiednie atesty, certyfikaty dopuszczające je do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, * dostarczony zespół ma być nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, pełnowartościowy i nienoszący znamion użytkowania. Zasilane obwody to: * obwód podstawowy (ogólny) - zasilany obecnie bezpośrednio z sieci miejskiej, * obwód oświetlenia rezerwowego, obwód gniazd wtyczkowych rezerwowych - zasilany obecnie bezpośrednio z sieci miejskiej a w przypadku jej zaniku z agregatu prądotwórczego o mocy 13 kVA wraz z system samoczynnego załączania rezerwy (dalej zwany SZR). Projekt wykonawczy montażu agregatu prądotwórczego i instalacji elektrycznej rezerwowej dostępny jest u Zamawiającego, * obwód zasilający urządzenia teleinformatyczne - poprzedzony UPS-em Benning Enertronic M 3-3, 40 KW, klasa B. także zasilany obecnie tylko z sieci miejskiej. Dokumentacja Techniczno Powykonawcza w zakresie modernizacji istniejącej sieci zasilającej dla potrzeb podłączenia UPS- a dostępna jest u Zamawiającego Zamawiający dla właściwego przygotowania projektu technicznego doboru, montażu i instalacji agregatu rekomenduje aby przed złożeniem oferty, Wykonawca dokonał oględzin miejsca montażu agregatu w siedzibie Zamawiającego, celem dokładnej wyceny prac niezbędnych do montażu i podłączenia agregatu. Wszelkie prace instalacyjne w okresie realizacji Umowy muszą być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. Obiekt można oglądać w dniach 13-14.11.2013 r. w godz. od 9.00 do 14.00, po uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Paulinem Baranem nr tel. 12 68-82-111. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wszelkie niezbędne uzgodnienia dotyczące montażu i instalacji głównie w zakresie: a. doboru agregatu prądotwórczego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określonymi poniżej w ogólnej specyfikacji i wyposażeniu, b. umiejscowienia agregatu (projektowany agregat prądotwórczy ma być zlokalizowany w miejscu istniejącej jednostki mniejszej mocy) z uwzględnieniem sposobu odprowadzania spalin (agregat zlokalizowany będzie w pobliżu budynku biurowego), c. doboru układu zasilania i sterowania (lub modernizacja obecnej instalacji) d. doboru układów pełnej automatyki, układów sygnalizacji i zdalnego nadzoru zgodnie z treścią SIWZ, e. ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej Opracowany projekt wymaga akceptacji Zamawiającego, po której nastąpi dalsza realizacja zamówienia tj.: 2. Demontaż obecnego agregatu i układu SZR - przemieszczenie obecnego agregatu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Dostawa, montaż i instalacja agregatu według zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 4. Wykonanie układu zasilania i sterowania do rozdzielni głównej oraz innych instalacji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 5. Przeprowadzenie niezbędnych prób. 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 7. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób. 8. Sporządzenie protokołu końcowego odbioru. Ogólna specyfikacja techniczna agregatu: 1. moc znamionowa agregatu PRP wg normy ISO8528-1  - 130kVA/104kW-400V 2. moc maksymalna agregatu LTP wg normy ISO8528-1  - 143kVA/114,4kW-400V 3. cos fi = 0,8 4. napięcie 230/400 V, częstotliwość 50Hz 5. stabilność częstotliwości w całym zakresie obciążenia 50Hz +/- 0,25% - elektroniczny regulator obrotów silnika 6. stabilność napięcia w całym zakresie obciążenia 400/230V +/- 1% - elektroniczny regulator napięcia prądnicy 7. agregat w wersji wyciszonej- stacjonarny przeznaczony do pracy na zewnątrz, odporny na wszelkie warunki atmosferyczne 8. rozruch automatyczny z układem SZR o obciążalności styczników minimum 250A 9. gwarancja na agregat min 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokólarnego odbioru - bez zastrzeżeń - agregatu prądotwórczego przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia i zakończy ich usuwanie w ciągu 3 dni. Wykonawca ponosi również koszty dojazdu serwisanta, naprawy i ewentualnej wymiany niesprawnych podzespołów. 10. okresy między przeglądami 500 h lub 1 rok 11. zużycie paliwa przy obciążeniu 100% -  max 30 l/h Wyposażenie agregatu: 1. silnik wysokoprężny: chłodzony cieczą, 4-ro cylindrowy, 4 zawory na cylinder, turbodoładowany z intercoolerem, rotacyjna pompa wtryskowa, poziom emisji spalin zgodny z EU 97/68/EC Stage 2,  instalacja elektryczna 12Vdc, wyprodukowany na terytorium UE 2. prądnica synchroniczna, 4 biegunowa, bezszczotkowa, z elektroniczną regulacją napięcia AVR,  sprawność prądnicy przy 100% obciążenia min 90 % elektroniczny regulator obrotów silnika 3. obudowa dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo 4. układ podgrzewania zapewniający bezproblemowy rozruch silnika w bardzo niskiej temperaturze otoczenia składający się z grzałki płaszcza wodnego silnika o mocy około 1500W/230V z termostatem 5. zbiornik paliwa wystarczający na minimum 8h pracy agregatu bez międzytankowania przy 100% obciążeniu 6. zawór do spustu płynu chłodniczego z układu chłodzenia 7. zawór spustu paliwa ze zbiornika 8. wymiary agregatu nie przekraczające 262x110x234cm (dł. x szer. x wys.) 9. wyłącznik główny magnetotermiczny 4-ro biegunowy o charakterystyce B 10. wyłącznik awaryjny STOP na tablicy sterowniczej z SZR oraz na agregacie 11. układ styczników czterobiegunowych z blokadą mechaniczną na prąd max 250A 12. pomiary: napięć sieci i agregatu L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1; pomiary prądów na wszystkich fazach, pomiar częstotliwości, pomiar napięcia akumulatora, licznik godzin pracy, wskaźnik paliwa, średnie zużycie paliwa, sterownik z portem RS 232, RS 485, USB, wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaczem 13. modem umożliwiający monitoring pracy agregatu poprzez: a. sieć LAN (Zamawiający wymaga w ramach tego przetargu także wykonanie podłączenia modemu do wskazanego miejsca sieci LAN). Wymagane generowanie co najmniej następujących komunikatów: * Sieć: niskie napięcie * Sieć: wysokie napięcie * Awaria sieci * Awaria ładowania akumulatora * Sieć: sekwencja faz * Agregat: sekwencja faz * Awaryjne zatrzymanie (komunikat krytyczny) * Wyzwolenie zabezpieczenia * Niepowodzenie rozruchu (komunikat krytyczny) * Awaria mechaniczna (komunikat krytyczny) * Wysokie napięcia akumulatora * Niskie napięcia akumulatora (komunikat krytyczny) * Niski poziom oleju (komunikat krytyczny) * Niepowodzenie zatrzymania silnika * Serwis * Upływ gwarancji * System zablokowany * Zbiornik paliwa pełny * Test aktywny * Faza uruchamiania * Niepowodzenie testowania * Agregat pracuje * Agregat gotowy wyświetlanych na wskazanych stanowiskach komputerowych w tej sieci b. SMS - tylko komunikaty krytyczne tzn. uniemożliwiające pracę agregatu. 14. zabezpieczenie silnika w przypadku spadku ciśnienia oleju, przegrzania silnika, awarii alternatora silnika, zerwania paska napędu alternatora silnika 15. wyłączenie agregatu w przypadku przekroczenia min/max progów częstotliwości i napięcia prądnicy 16. sterownik sterujący pracą agregatu i styczników SZR, umożliwiający zaprogramowanie cotygodniowego testu automatycznego z ustawieniem dnia tygodnia oraz godziny testu 17. automatyczna ładowarka akumulatora 12V 18. pełne zabezpieczenie silnika 19. akumulator 12V, instalacja elektryczna 12V 20. płyny eksploatacyjne tj. olej silnikowy, niezamarzający płyn chłodniczy min do -37st.C , paliwo niezbędne do pierwszego uruchomienia i przeprowadzenia prób (na ok. 1h pracy), 21. tłumiki antywibracyjne. 22. pełna dokumentacja agregatu w j. polskim tj.: instrukcja agregatu, instrukcja silnika, instrukcja prądnicy, wytyczne zabudowy, instrukcja sterownika, schematy elektryczne, 23. Deklaracja Zgodności CE 24. ciężar agregatu nie większy niż 1800kg 25. Dostawca gwarantuje niezbędną pomoc techniczną przy instalacji agregatu, dostarczenie agregatu do Zamawiającego. 26. Dostawca agregatu zapewni pierwsze uruchomienie agregatu do wcześniej przygotowanej instalacji oraz zapewni serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny agregatu. 27. Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych do oferowanego agregatu przez minimum 10 lat od dostawy urządzenia. 28. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty: a. karta katalogowa oferowanego agregatu z podaniem producenta agregatu, modelu agregatu, adresu strony www producenta agregatu b. karta katalogowa silnika z podaniem producenta silnika, modelu silnika, adresu strony www producenta silnika c. karta katalogowa prądnicy z podaniem producenta prądnicy, modelu prądnicy, adresu strony www producenta prądnicy d. wzór deklaracji zgodności CE e. wzór karty gwarancyjnej Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 31.12.20.00 - Jednostki prądotwórcze . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na postawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi - na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art.22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Oprócz oświadczenia, dla oceny warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, wymagane jest załączenie do oferty wykazu co najmniej dwóch głównych dostaw, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty zrealizowania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód, że dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz może obejmować aktualnie realizowane dostawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Dokumentem wymaganym do oceny spełniania tego warunku jest także polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 150 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Opłacona polisa na kwotę co najmniej 150 tys. zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl/?bip_id=33&mmi=11723
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza 116 31-416 Kraków pok. 315.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza 116 31-416 Kraków pok. 315.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.