eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wędrzyn › ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE OBIEKTÓWADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 5701 OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SEKCJE OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W M. WĘDRZYN, MIĘDZYRZECZ, SKWIERZYNA

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-11-09

Wędrzyn: ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE OBIEKTÓWADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 5701 OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SEKCJE OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W M. WĘDRZYN, MIĘDZYRZECZ, SKWIERZYNA
Numer ogłoszenia: 443322 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn , 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 95 7556236, faks 95 7556222.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE OBIEKTÓWADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 5701 OBSŁUGIWANYCH PRZEZ SEKCJE OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W M. WĘDRZYN, MIĘDZYRZECZ, SKWIERZYNA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: utrzymania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie obiektów administrowanych przez JW. 5701 (45 WOG) w m. Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna i Gorzów Wlkp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części (zadania): Zadanie nr 1 - Świadczenie usług: utrzymania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie obiektów administrowanych przez JW. 5701 (45 WOG) w m. Wędrzyn i Gorzów Wlkp., Zadanie nr 2 - Świadczenie usług: utrzymania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie obiektów administrowanych przez JW. 5701 (45 WOG) w m. Międzyrzecz, Zadanie nr 3 - Świadczenie usług: utrzymania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie obiektów administrowanych przez JW. 5701 (45 WOG) w m. Skwierzyna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00 - Usługi sprzątania 90.61.00.00 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00 - Usługi usuwania oblodzeń 77.31.00.00 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77.31.41.00 - Usługi w zakresie trawników 77.31.21.00 - Usługi odchwaszczania 75.25.11.10 - Usługi ochrony przeciwpożarowej .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 51.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym: Zadanie nr 1 - 25 000,00 PLN, Zadanie nr 2 - 11 000,00 PLN , Zadanie nr 3 - 15 000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadania Wykonawca składa wadium w wysokości sumę wadium ustalonej dla poszczególnych zadań. 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - wówczas wpłaca się go przelewem na rachunek zamawiającego: NBP oddział w Zielonej Górze nr 28 1010 1704 0060 0213 9120 1000 z dopiskiem: wadium postępowanie - UTRZYMANIE PORZĄDKU - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art.6b ust.5 pkt 2 ustaw z 9 listopada 2000r; o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. nr 109, poz.1158,z późn. zm.4). 12.5 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 12.6 Zamawiający zwróci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1 i ust. 2 Ustawy - w związku z tym należy do oferty dołączyć informacje na jaki numer konta ma być dokonywany zwrot. 12.7 Wykonawca dołączy do oferty dowód przelewu. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 12.8 Dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 12.9 Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ - następuję jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 12.10 Oferta niezabezpieczona w wadium w jednej z podanych wyżej form lub zabezpieczona w kwocie niższej niż określona przez zamawiającego, zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 12.11 Złożenie przez wykonawcę, którego oferta zostanie odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium, będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się przez tego wykonawcę prawa do wniesienia odwołania. 12.12 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12.13 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.14 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.15 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez wykonawcę. 12.16 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.17 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zadanie nr 1 - 25 000,00 PLN, Zadanie nr 2 - 11 000,00 PLN , Zadanie nr 3 - 15 000,00 PLN. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP oddział w Zielonej Górze nr 62 1010 1704 0060 0213 9120 0000 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: utrzymanie czystości obiektów, utrzymanie terenów zielonych oraz czyszczenie terenów utwardzonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 5701. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zgłoszone w terminie związania ofertą - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud.33 II piętro, pok.211), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 20.12.2012 r. do godz. 09:45. W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia - art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Pzp (wg wzoru zawartego w zał. nr 4, 5 do SIWZ);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej dwóch usług dotyczących utrzymania czystości o wartości każdego zadania nie mniejszej niż : dla zadania nr 1: należy wykazać wykonanie co najmniej 2 (dwa) różne zamówienia o minimalnej wartości 500 000,00 PLN, dla zadania nr 2: należy wykazać wykonanie co najmniej 2 (dwa) różne zamówienia o minimalnej wartości 300 000,00 PLN, dla zadania nr 3: należy wykazać wykonanie co najmniej 2 (dwa) różne zamówienia o minimalnej wartości 300 000,00 PLN. Jeżeli wykonawca zamierza składać ofertę na wszystkie trzy części, wystarczającym będzie udokumentowanie doświadczenia o najwyższej wartości. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług o podobnym charakterze i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia - art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Pzp (wg wzoru zawartego w zał. nr 4, 5 do SIWZ);

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określone w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o braku podstaw do wykluczenia - art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 Pzp (wg wzoru zawartego w zał. nr 4, 5 do SIWZ);

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) złożą ważną na dzień składania ofert, polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem zamówienia w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z kwotą gwarantowaną nie mniejszą niż : dla zadania nr 1: co najmniej 500 000,00 PLN dla zadania nr 2: co najmniej 500 000,00 PLN dla zadania nr 3: co najmniej 500 000,00 PLN W przypadku gdy wykonawca ubiegać będzie się o więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej na sumę gwarantowaną stanowiącą minimum równowartość poszczególnych zadań (przykład: jeżeli wykonawca ubiega się o wykonanie zadania nr 1 i nr 2 to przedstawia polisę na sumę gwarantowaną min. 1 500 000,00 PLN). Wykonawca zobowiązuje się, że będzie utrzymywał powyższy zakres ubezpieczenia do końca trwania umowy. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego dokumentu na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy oraz cenowy z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego w niniejszej SIWZ - Załącznik nr 2, 3; 2) złożą oświadczenie o posiadaniu specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu i środków do usuwania nieczystości w postaci gałęzi, liści i odpadów komunalnych ze wskazaniem miejsca ich wywozu (wg wzoru zawartego - Załącznik nr 9;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa 5701; 69-211 Wędrzyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 godzina 09:45, miejsce: Jednostka Wojskowa 5701; 69-211 Wędrzyn; bud. nr 33; pok. 211- kancelaria Jawna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.