eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brok › Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-11-07

Brok: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok
Numer ogłoszenia: 435874 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366908 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brok, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, woj. mazowieckie, tel. 029 7457554, 7457587, faks 029 7457554.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brok.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na terenie Gminy Brok. Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę 440 szt. istniejących opraw oświetleniowych - Oprawy o mocy 70W- 374 szt. - Oprawy o mocy 100W- 53 szt. - Oprawy o mocy 150W- 13 szt. Wyniesienie układów sterujących oświetleniem ulicznym poza istniejące szafy stacyjne 31 szt. 3. Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym (koszty dopuszczeń do pracy ponosi Wykonawca). 4. Zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). 5. Wykonanie robót demontażowych : - Zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu. - Zdemontowane pozostałe materiały będące własnością ZE wykonawca przekaże właścicielowi. 6. Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 7. Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy (schematy jednokreskowe). 8. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 9. Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności: - wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, - wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, - wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, - pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego. 11. Czas przystąpienia do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego w ramach modernizacji oświetlenia, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego: - awarie całych ciągów - w ciągu 24 godzin, - pojedyncze awarie - do 5 dni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.23.11 - Montaż instalacji piorunochronnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 303940,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 342350,00

  • Oferta z najniższą ceną: 342350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 736176,77

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.