eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Remont zbiornika Nowaki na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki gmina PakosławiceOgłoszenie z dnia 2014-02-03

Opole: Remont zbiornika Nowaki na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki gmina Pakosławice
Numer ogłoszenia: 37602 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych , ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, woj. opolskie, tel. (077) 442-57-42, faks (077) 442-57-42, 4425726.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zbiornika Nowaki na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki gmina Pakosławice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: operatu wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód (piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych) oraz remont zbiornika Nowaki w związku z licznymi uszkodzeniami budowli będącymi następstwem długoletniej eksploatacji. Instrukcję gospodarowania wodą Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.) w szczególności art. 132 Operat wodnoprawny należy przedłożyć Zamawiającemu w 3 egz. w wersji wydrukowanej oraz na wersji elektronicznej, poprzez zapisanie na płycie CD (2 szt.) Należy sporządzić wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Instrukcję gospodarowania wodami należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. 2006 nr 150 poz. 1087) dokumentacji projektowej Dokumentacja projektowa ma posłużyć do wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, obejmująca zakres zgodny z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a w szczególności: - Plany, rysunki, mapy lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnych lokalizacji ich wykonania (np. szkice sytuacyjne wraz z opisem określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, mapy ewidencyjne, zasadnicze, wypis z rejestru gruntów) - Przedmiar robót wraz z kalkulacją Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać również: - Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Ponadto należy opracować kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Projekt spełniać musi wymagania właściwe z punktu widzenia sztuki architektoniczno- budowlanej oraz spełniać wymogi przepisów prawnych. Wykonawca związany będzie uwagami i wytycznymi Zamawiającego. Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji drukowanej. Dodatkowo 1 egzemplarz kopii dokumentacji należy przekazać w wersji elektronicznej, poprzez zapisanie na płycie CD z podziałem na oddzielne pliki dla każdego elementu dokumentacji. Zakres prac remontowych zbiornika dotyczy m.in. : wymiany sieci piezometrów, wykonania przesłony przeciw filtracyjnej w zaporze oraz podłożu renowacji wraz z modernizacją bądź wymiana drenażu naprawa uszkodzeń rurociągów upustu usunięcie skorodowanych (zniszczonych) części betonów, uzupełnienie ubytków betonu w obrębie zapory (w tym m.in. w murze oporowym u wlotu na przelew Peterki, upuście wieżowym, na filarze podpierającym kładkę łączącą upust wieżowy z koroną zapory, na budowli wylotowej ze spustu ) oczyszczenie szczelin dylatacyjnych oraz uzupełnienie ubytków wypełnienia szczelin między płytami ekranu na skarpie odwodnej renowacja schodków na skarpach zapory oraz chodnika wzdłuż korpusu zapory remont poręczy na zaporze oraz uzupełnienie brakujących elementów odnowa barierek metalowych na kładce komunikacyjnej łączącej wieżę upustową z koroną zapory. Wymiana łat wodowskazowych umieszczonych na ścianie wieży upustowej oraz poniżej zbiornika Główną funkcją wybudowanego w 1975 roku zbiornika wodnego jest wykorzystanie rolnicze (nawodnienia w dolinie rzeki Korzkiew). Zbiornik Nowaki oprócz funkcji rolniczej pełni następujące funkcje: wykorzystanie retencjonowanej wody do celów rybackich, rekreacji i ochrony przed powodzią. Zbiornik Nowaki zlokalizowany jest na potoku Korzkiew (lewostronnym dopływie Cielnicy, która uchodzi do rzeki Nysy Kłodzkiej), w km 12+500 na terenie wsi Nowaki w gminie Pakosławice w województwie opolskim. Parametry zbiornika Nowaki wynoszą : powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia F = 19,7 ha, pojemność zbiornika przy rzędnej normalnego piętrzenia V = 631150 m3, pojemność zbiornika przy rzędnej maksymalnego piętrzenia V= 770000 m3, powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia F = 29,5 ha, powierzchnia zbiornika przy minimalnym poziomie piętrzenia F = 5,6 ha, pojemność zbiornika przy rzędnej minimalnego piętrzenia V = 74000 m3, głębokość zbiornika w granicach rzędnych 224,75÷230,00 m n.p.m h = 5,25 m, zapora czołowa zbiornika o długości 198 m należy do III klasy ważności budowli piętrzących, średni przepływ roczny Q = 0,075 m3/s minimalny odpływ wody ze zbiornika, tzw. biologiczny Q = 0,011 m3/s Zapora zbiornika wyposażona jest w upust wieżowy i przelew powodziowy stokowy na lewym przyczółku. Zrzut wody odbywa się upustem wieżowym, który składa się z wieży ze spustem dennym i przelewem oraz dwóch rurociągów odprowadzających, każdy o średnicy 600 mm. Przelew stokowy wykonany jest w postaci bystrza o zwiększonej szorstkości. Należy zwrócić uwagę na to, że bystrze nie ma niecki do rozpraszania energii. Energia jest rozpraszana szykanami (zęby Rehbocka). Odpływ ze zbiornika odbywa się kinetą betonową. Na odpływie lokalizowany jest także most gospodarczy żelbetowy . Zapora zbiornika jest wyposażona w piezometry. W zakresie Wykonawcy, w celu sporządzenia dokumentacji projektowej dla zakresu jak wyżej, koniecznym będzie wykonanie stosownych badań (m. in. geologicznych; badania stanu rurociągów upustu; kontrola stanu istniejącego drenażu; zbadanie przyczyny przesiąków poniżej przelewu Peterki - rozwiązanie problemu oraz innych niezbędnych dla prawidłowego przyjęcia rozwiązań projektowych). Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dokumentacji projektowej rozważył oraz udokumentował czy poprawa stanu technicznego zbiornika (po wykonaniu remontu) pozwoli na zwiększenie jego pojemności. W przypadku zaistnienia takiej możliwości, w operacie wodnoprawnym oraz dokumentacji projektowej należy przyjąć nowozakładane piętrzenie. Termin wykonania operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodą oraz sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego : 31.03.2014r. Termin wykonania dokumentacji projektowej: 30.04.2014 r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie): wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi, tj. wykonania jednej dokumentacji projektowej dla remontu zbiornika o pojemności nie mniejszej niż Vmin = 500 000,00 m3 (na podstawie której wykonano prace budowlane), dla której nie było wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę czy też pozwolenie na realizację inwestycji. Ponadto Wykonawca musi wykazać się opracowaniem przynajmniej jednego operatu wodnoprawnego dla zbiornika retencyjnego o poj. jw. w zakresie szczególnego korzystania z wód (piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych). Jako dokumentację projektową rozumie się wyłącznie projekt budowlany lub projekt budowalno-wykonawczy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z polskim prawem, natomiast w przypadku wykonania dokumentacji projektowej poza granicami kraju - zgodnie z równoważnymi do polskich przepisami prawa obcego z zastrzeżeniami zawartymi w opisie spełnienia niniejszego warunku przedstawionego powyżej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi, zostały wykonane należycie zawierały, co najmniej: a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą, b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi, c. wskazanie przedmiotu usługi, d. wskazanie wartości usługi, e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), f. opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca: wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): Projektant - posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne do projektowania bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów* (2) Sprawdzający - posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póź. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia projektowe w specjalności budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne do projektowania bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów* *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW, oraz - oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej IDW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie oceniany wspólnie z warunkiem potencjał techniczny

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek nie będzie oceniany

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamieszczono we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzmiuw.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 55 45-061 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu, ul. Katowicka 55, pokój nr 1 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.