eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalinowo › Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-12-18

Kalinowo: Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
Numer ogłoszenia: 370285 - 2008; data zamieszczenia: 18.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kalinowo , ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6298415, faks 087 6298415.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na dowozie własnym środkiem transportu żużla wielkopiecowego i pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Kalinowo - we wskazane przez zleceniodawcę miejsca wraz z rozplantowaniem dowiezionego materiału w miejscu dowozu, a także równanie i profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki drogowej oraz ich odśnieżanie w okresie zimowym - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Zamawiający nie zapewnia materiałów do przewozu, a świadczenie wyżej wymienionych usług dotyczyć będzie całego obszaru gminy Kalinowo. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku - sukcesywnie w ciągu całego roku. Ilość materiału do przewozu i dostawy oraz ilość roboczogodzin pracy równiarki określa się szacunkowo na: 7000 metrów sześciennych żużla wielkopiecowego 8000 ton pospółki, o parametrach odpowiednich do wykonywania drogowych nawierzchni żwirowych 1000 roboczogodzin pracy równiarki drogowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 5000,00 złotych (pięć tysięcy).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg zasady spełnia/ nie spełnia) na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są obowiązani przedłożyć: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy - Pzp - zał. nr 2; 4. wykonawca dołączy polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku spółek cywilnych, gdzie nie ma osoby upoważnionej do reprezentowania spółki dokumenty wyżej wymienione muszą być potwierdzone przez wszystkich wspólników. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19 - 314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19 - 314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, pokój nr 6 (sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.