eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 14 i Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-11

Olsztyn: remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 14 i Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 36837 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olsztyn , pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5273111 wew. , 325, faks 89 5349375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 14 i Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 14 i Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie. Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) poszerzenie otworów drzwiowych, wymurowanie ścianek, 3) skucie okładzin ściennych, 4) skucie warstw posadzki do warstwy podbudowy lub warstwy konstrukcyjnej stropu, założenie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, 5) demontaż starej oraz wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, 6) demontaż starej oraz wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji ciepłej wody, 7) demontaż starej oraz montaż nowej instalacji co, 8) wykonanie instalacji wentylacji hybrydowej wraz z uruchomieniem, 9) demontaż starej oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia awaryjnego, prace pomiarowo-kontrolne, 10) demontaż starych oraz montaż nowych urządzeń sanitarnych i armatury, 11) demontaż naświetli i zamurowanie pozostałych po nich otworów, 12) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i stolarki okiennej zewnętrznej z nawiewnikami higrosterowalnymi, demontaż starych i montaż nowych parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, 13) prace wykończeniowe, przede wszystkim: układanie terakoty/gresu na podłodze, układanie glazury na ścianach, gruntowanie i szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, 14) montaż ścian systemowych wygradzających kabiny w-c, 15) wykonanie odkrywek istniejących poziomów kanalizacji sanitarnej, w przebudowywanych pomieszczeniach, w celu oceny ich stanu technicznego oraz ewentualnego wykonania ich wymiany po istniejących trasach, 16) dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 18, Gimnazjum Nr 18 oraz zapleczu sali gimnastycznej przy ul. Żytniej w Olsztynie - etap III - zaplecze Sali gimnastycznej (bryła opracowanej przez Pracownię Projektową AKON z siedzibą w Olsztynie, ul. Elbląska 125, 10-672 Olsztynie A5), stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.33.22.00 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45.33.23.00 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45.33.12.11 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.31.70.00 - Inne instalacje elektryczne 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.26.23.21 - Wyrównywanie podłóg 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.44.21.00 - Roboty malarskie 45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 44.41.10.00 - Wyroby sanitarne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantują rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z dokumentów wynikał: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przeciwnym przypadku Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty, zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy na czas realizacji zamówienia musi mieć formę pisemną. Nie jest dopuszczalna inna forma, w tym np. kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów: 1)listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, 3.W celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia i określenia, w jakim charakterze podmioty te będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga ! Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 2 niniejszego rozdziału dotyczące tych podmiotów w takim samym zakresie jaki jest wymagany dla Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru - pełnomocnictwo (a)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 1)zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 wzoru umowy, w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, c) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń , nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, d) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy. 2) w § 13 ust. 4. wzoru umowy tj.: Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje, o których mowa w § 10 jedynie w przypadku gdy nowe osoby powołane do pełnienia ww funkcji będą spełniały wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 3) w § 13 ust. 5. wzoru umowy tj.: Termin zakończenia prac określony w § 3 ust. 2 może ulec skróceniu za zgodą Stron. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale III SIWZ. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale III SIWZ. Zasady rozliczania tych robót będą następujące: 1)w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawcę i dostarczonego przed podpisaniem umowy. Zmiany, o których mowa w rozdziale XIV ust. 7, 8 SIWZ, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Zmiany, o których mowa w rozdziale XIV ust. 7 SIWZ, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia, zadeklarowanej przez wykonawcę w ofercie przetargowej. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olsztyn.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1 pok. 402, 10-101 Olsztyn. Opłata za SIWZ przekazaną w wersji papierowej wynosi 54,00 zł..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1 pok. 402, 10-101 Olsztyn.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. 2.Ze względu na charakter obiektu (placówka oświatowa) rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych może nastąpić od dnia 01.07.2013 r. Roboty należy bezwzględnie zakończyć w umownym terminie do dnia 14.08.2013 r. ze względu na rozpoczęcie w dn. 02.09.2013 r. nowego roku szkolnego. 3. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3)odrzucenie oferty odwołującego.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 26.03 2013 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 402 (sala konferencyjna). 5. Nr sprawy ZP.271.1.20.2013.d. 6 Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych o treści: w Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2013 r. poz. 279 zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca br. Do dnia wejścia w życie nowych wzorów formularzy wszelkie niezbędne informacje wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy należy wpisywać w sekcji IV.4.16 ogłoszenia o zamówieniu lub w sekcji III.6 inne dokumenty, w tym informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, informacje o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom oraz informację dotyczącą złożenia wraz z wnioskiem lub ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, Zamawiający zawiadamia, że informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zamieścił w sekcji III.6 inne dokumenty.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.