Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-09-10

Prażmów: Dostawa gazu płynnego propan do budynków komunalnych Gminy Prażmów
w latach 2013 - 2015


Numer ogłoszenia: 367292 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Prażmów , ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, woj. mazowieckie, tel. 022 7270177, faks 022 7270522. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu płynnego propan do budynków komunalnych Gminy Prażmów
w latach 2013 - 2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO DO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH GMINY PRAŻMÓW:
1. Sprzedaż i transport gazu płynnego do budynku komunalnego w Woli Prażmowskiej, ul. Główna 57 wraz z dzierżawą zbiornika 4850 litrów;
2. Sprzedaż i transport gazu płynnego do budynku komunalnego w Uwielinach
ul. Główna 12 wraz z dzierżawą zbiornika 2700 litrów;
3. Sprzedaż i transport gazu płynnego do budynku komunalnego w Prażmowie
ul. Piotra Czołchańskiego 17 wraz z dzierżawą zbiornika 4850 litrów;

Planuje się zakup gazu płynnego propan w szacowanej ilości 41 300 litrów.

Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia
tj. zbiorników przy poszczególnych budynkach oraz wyładunek gazu płynnego do zbiorników. Dostawy gazu będą realizowane sukcesywnie etapami w ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Dla każdej dostawy powinny być wykazane ilości dostarczonego gazu płynnego w litrach, na podstawie wskazań przyrządu pomiarowego na cysternie oraz w kilogramach, po przeliczeniu z uwzględnieniem temperatury w dniu dostawy..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (do 20% wartości zamówienia podstawowego) o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

09.12.00.00 - Paliwa gazowe
09.12.20.00 - Propan i butan
44.61.20.00 - Pojemniki na gaz skroplony
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca do oferty załączy aktualną koncesję , zezwolenia lub licencję na obrót paliwami ważną na okres obowiązywania umowy,
   oraz złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   Zamawiający oceni spełnienie warunków metodą spełnia /nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje posiadanie min. 1 specjalistycznej cysterny do przewozu gazu płynnego
   Zamawiający oceni spełnienie warunków metodą spełnia /nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowaniem min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia do załadunku, przewozu i rozładunku materiałów niebezpiecznych w cysternach.
   Zamawiający oceni spełnienie warunków metodą spełnia /nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje
   posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł
   Zamawiający oceni spełnienie warunków metodą spełnia /nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentachIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotówSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


 • 1 - Cena - 98

 • 2 - Średni roczny koszt dzierżawy zbiornika - 2IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.prazmow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Prażmów ul.Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Prażmów ul.Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów -
kancelaria urzędu.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI PRAŻMÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi PRAŻMÓW »
więcej : Paliwa gazowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU