eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, odpadów pokonsumpcyjnych kat. III oraz odpadów medycznych powstających na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-12-17

Poznań: Odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, odpadów pokonsumpcyjnych kat. III oraz odpadów medycznych powstających na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 363739 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych , ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8575245, faks 061 8575066.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cswl.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja budżetowa - obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, odpadów pokonsumpcyjnych kat. III oraz odpadów medycznych powstających na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, odpadów pokonsumpcyjnych kat. III oraz odpadów medycznych powstających na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.52.40.00-6, 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamaqaijący nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami /w zakresie transportu i zbierania lub unieszkodliwiania i odzysku odpadów/ o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, na podstawie Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) na terenie miasta Poznania oraz Gminy Suchy Las dotyczy zadania nr 1 i 2 2) Decyzji właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej na przewóz odpadów kategorii 3 określonymi środkami transportu drogowego oraz Decyzja Inspekcji Weterynaryjnej nadająca numer identyfikacyjny na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie odpadów kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczy zadania nr 1 3) Decyzji na odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 wydana przez Prezydenta miasta Poznania zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996 r. z późn. zmianami oraz Wójta Gminy Suchy Las dotycząca działalności na terenie Gminy Suchy Las dotyczy zadania nr 1. z zastosowaniem metody - spełnia-nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastosowaniem metody - spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastosowaniem metody - spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastosowaniem metody - spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastosowaniem metody - spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  4) Oświadczenie o prowadzeniu działalności w zgodzie z zasadą bliskości (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach) w stosunku do miejsc prowadzenia działalności wytwórcy odpadów, tj. terenu miasta Poznania oraz m. Biedrusko, Gmina Suchy Las - dotyczy zadania nr 1i 2 ( wzór załącznik nr 1) 5) Oświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, dotyczy zadania nr 2(wzór załącznik nr 1)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 SIWZ, formularz cenowy , stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ dokument/ty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty ( w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ) lub pełnomocnictwa jeżeli uprawnienia do podpisania oferty nie wynikają z załączonych dokumentów ( w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie )

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

) Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień w umowie : a) ilości odpadów określonych w umowie są ilościami i wartościami planowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmiany w stosunku do ilości przyjętych w umowie, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych). b) zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków zmiany ilości przekazywanych odpadów przewidzianych w umowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetarg.army.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, u p. Małgorzaty Spychalskiej tel 61 857 52 45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu , ul. Wojska Polskiegi 86 /90, kancelaria jawna , bud nr 18 pokój nr 3 od pon-pt w godz. 7.30-11.00 oraz od 13.30 - 15.15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, odpadów pokonsumpcyjnych kat. III powstających na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa odpadu Kod odpadu Szacunkowa ilość kg Odpady pokonsumpcyjne 20 01 08 75 000 Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne - Azotox 02 01 08 1 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 16 07 08 500 Odpady skórzane 04 01 99 100 Sorbenty, materiały filtracyjne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 02 02 3 000 Tkaniny odpadowe 15 02 03 5 000 Filtry powietrza 15 02 03 100 Filtry olejowe 16 01 07 400 Materiały izolacyjne zawierające azbest rękawice ochronne, koce ppoż. 17 06 01 100 Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04 500 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 16 02 13 1 000 Brezent pokrycia odpadowe 16 01 99 500 Okładziny hamulcowe 16 01 12 100 Odpady farb i lakierów 08 01 11 200 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 50 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 15 01 10 100 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 100 Inne baterie i akumulatory 16 06 05 50 Drewno 17 02 01 1 000 Szkło 17 02 02 500 Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne 16 05 06 200 Papier i tektura 19 12 01 8 500 Odpady zawierające rtęć (odpadowe wyroby medyczne zaw. rtęć - termometry i ciśnieniomierze lekarskie) 06 04 04 10 Uwodnione odpady zawierające materiały niebezpieczne 16 10 01 2 000.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych powstających na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa odpadu Kod odpadu Szacunkowa ilość kg Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze 18 01 03 350 Przeterminowane leki, opatrunki 18 01 09 100 Odpady amalgamatu dentystycznego 18 01 10 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.52.40.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.