eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przegląd techniczny, serwis i konserwacja systemów zabezpieczeń Muzeum Sztuki w Łodzi

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-11-02

Łódź: Przegląd techniczny, serwis i konserwacja systemów zabezpieczeń Muzeum Sztuki w Łodzi
Numer ogłoszenia: 361538 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki w Łodzi , ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 633-97-90 w 33.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msl.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przegląd techniczny, serwis i konserwacja systemów zabezpieczeń Muzeum Sztuki w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I Serwis, konserwacja i przegląd zabezpieczeń technicznych nw. instalacji zabezpieczających zlokalizowanych w Filii Muzeum Sztuki w Łodzi - ms2: a) systemu sygnalizacji pożaru, b) systemu sterowania i nadzoru klap przeciwpożarowych. c) systemu sterowania oddymianiem. d) systemu sterowania instalacjami gaśniczymi e) instalacji gaśniczych LPG ARGOGEN IG 100 CZĘŚĆ II Serwis, konserwacja i przegląd techniczny nw. instalacji zabezpieczających zlokalizowanych w gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36: a) systemu sygnalizacji pożaru, b) systemu sygnalizacji włamania i napadu, c) systemu telewizji dozorowej. Serwis, konserwacja i przegląd techniczny nw. instalacji zabezpieczających zlokalizowanych w Oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi - Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72: A. systemu sygnalizacji pożaru B. systemu sygnalizacji włamania i napadu, C. systemu telewizji dozorowej, D. systemu BMS. Serwis, konserwacja i przegląd techniczny nw. instalacji zabezpieczających zlokalizowanych w Filii Muzeum Sztuki Łodzi - ms2 a) systemu sygnalizacji włamania i napadu, b) dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), c) systemu kontroli dostępu, d) systemu telewizji dozorowej, e) systemu BMS.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 75.25.11.10 - Usługi ochrony przeciwpożarowej .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do SIWZ). Część II - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do SIWZ). Część II - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat lub jeśli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie, wykonywał serwis i konserwację elektronicznych systemów zabezpieczeń o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum jednego roku (pełne 12 miesięcy) każda, w co najmniej 5 obiektach zabytkowych, w tym minimum w 1 obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie, oraz w 5 obiektach o innym charakterze, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonywane należycie (referencje, potwierdzenie prawidłowo wykonanej usługi)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; przy czym wymaga się od wykonawcy, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (serwis i konserwację urządzeń) - posiadały następujące kwalifikacje do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia: a) minimum 2 osoby wskazane do wykonywania usługi winny posiadać aktualne licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia (dołączyć), b) zaświadczenie minimum 1 osoby wskazanej do wykonywania usługi, o przeszkoleniu przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dawniej: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie) wraz z podaniem nr zaświadczenia OOZP i datą ważności zaświadczenia (dołączyć) Część II - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; przy czym wymaga się od wykonawcy, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (serwis i konserwację urządzeń) - posiadały następujące kwalifikacje do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia: a) minimum 2 osoby wskazane do wykonywania usługi winny posiadać aktualne licencje zabezpieczenia technicznego II stopnia (dołączyć), b) zaświadczenie dla minimum 2 osób wskazanych do wykonywania usługi, o przeszkoleniu przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (dawniej: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie) wraz z podaniem nr zaświadczenia OOZP i datą ważności zaświadczenia (dołączyć),

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) oraz dołączonego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 1.500.000,00 zł bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk dot. przedmiotu zamówienia (dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej) Część II - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika do SIWZ) oraz dołączonego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 1.500.000,00 zł bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk dot. przedmiotu zamówienia (dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Część I - a) certyfikaty potwierdzające jakość świadczonych usług w zakresie: - projektowania, montażu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i automatyki pożarniczej, - projektowania, montażu i konserwacji wentylacji pożarowej - oceny zagrożeń pożarowych, projektowania, montażu, uruchomienia, odbioru i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych na gazy obojętne oraz stałych urządzeń gaśniczych b) aktualne autoryzacje producenta urządzeń LPG ARGOGEN IG 100 oraz Schrack Seconet wystawionych na firmę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w następujących okolicznościach: a) w przypadku zmiany nazw, siedzib stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, b) w przypadku zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w związku z remontami, c) w przypadku zmiany kwoty przeznaczonej na zamówienie z przyczyn obiektywnych, w szczególności gdy środki na lata 2012 - 2013 zostaną przyznane w niższej wysokości niż planowano, d) zmiany osób wyznaczonych do koordynacji przedmiotu niniejszej umowy, prostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, e) innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msl.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Więckowskiego 36, Łódź.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 08:45, miejsce: Kancelaria Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Więckowskiego 36 90 - 734 Łódź.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.