eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Wykonanie remontu i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sieradza - etap IV

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-01-31

Sieradz: Wykonanie remontu i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sieradza - etap IV
Numer ogłoszenia: 34209 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330747 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sieradz, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. (043) 8266165, faks 043 822-30-05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sieradza - etap IV.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont oświetlenia ulicznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz przebudowa systemu oświetlenia ulicznego miasta Sieradza w celu obniżenia energochłonności zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi wykonawstwo robót dotyczących następujących elementów: Remontu i przebudowy punktów świetlnych w ramach istniejącej sieci oświetleniowej, w tym: 1. ulica Mickiewicza, ilość: opraw oświetleniowych - 31 szt., słupów 30 szt. 2. ulica Wyspiańskiego, ilość: opraw oświetleniowych - 7 szt., słupów 7 szt. + linia kablowa o dł. 260mb 3. Osiedle Za szpitalem, ilość: opraw oświetleniowych - 7 szt., słupów 3 szt. + linia kablowa o dł. 90mb Wyniesienie punktów zapalania do odrębnych szafek na zewnątrz stacji transformatorowych 3 szt. RAZEM: opraw oświetleniowych: 45 szt., słupów: 40 szt., linii kablowej: 350 mb, Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - będące załącznikami do niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.53.00 - Instalacje zasilania elektrycznego 45.31.57.00 - Instalowanie stacji rozdzielczych 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 90.51.20.00 - Usługi transportu odpadów 90.52.00.00 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186160,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 201483,00

  • Oferta z najniższą ceną: 201483,00 / Oferta z najwyższą ceną: 201483,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.