eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dialog techniczny w sprawie przygotowania postępowania na kompleksową obsługę geodezyjno-kartograficzna dla potrzeba sporządzenia projektu budowlanego i wykonawcczego dla gazociągu DN700 Racibórz OświęcimOgłoszenie z dnia 2019-05-21

Nr: BR/2019/05/0012/GS

Przedmiot zamówienia: Dialog techniczny w sprawie przygotowania postępowania na kompleksową obsługę geodezyjno-kartograficzna dla potrzeba sporządzenia projektu budowlanego i wykonawcczego dla gazociągu DN700 Racibórz Oświęcim

Typ: Badanie Rynku

Tryb: Z ogłoszeniem

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2019-05-21

Data wygaśnięcia: 2019-05-28

CPV:

Osoba kontaktowa: Jan Wielowieyski (ZA) jan.wielowieyski@gaz-system.pl +48 222201437

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : I. Organizator dialogu technicznego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zwany dalej ,,Zamawiającym" lub ,,GAZ-SYSTEM". ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa Osoba wyznaczona do kontaktu: Pan Jan Wielowieyski Nr telefonu: +48 22 220 14 37 Adres e-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl II. Podstawa prawna Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). III. Przedmiot zamówienia Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNĄ DLA POTRZEB SPORZĄDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,,BUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN700 MOP 8,4MPA RELACJI RACIBÓRZ - OŚWIĘCIM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI ORAZ BUDOWĄ SYSTEMOWEJ STACJI REDUKCYJNO - POMIAROWEJ SSRP SUSZEC WRAZ Z ODGAŁĘZIENIEM DN300". IV. Ogólny zakres zamówienia Opracowanie mapy do celów projektowych w zakresie S+U+W+E, w skali 1: 1000 dla części liniowej i skali 1:500 dla obiektów kubaturowych (w tym opracowanie roboczej wektorowej mapy d/c projektowych w formacie .dgn oraz .dwg). Opracowanie mapy do celów projektowych dla terenów zamkniętych (np.: PKP) w zakresie S+U+W+E, skala 1:500 (w tym opracowanie roboczej wektorowej mapy d/c projektowych dla terenów zamkniętych w formacie .dgn oraz .dwg). Aktualizacja mapy zasadniczej (dokonanie aktualizacji obiektów i uzbrojenia, naniesienie nowych obiektów i uzbrojenia, usunięcia nieistniejących obiektów i uzbrojenia) oraz pozyskanie wywiadów branżowych w zakresie mapy do celów projektowych (wkreślenie na mapę rzutów skrajnych linii elektroenergetycznych i innych linii napowietrznych oraz namierzenie zwisów przewodów w miejscach skrzyżowań projektowanego gazociągu z istniejącymi liniami). Sporządzenie projektów podziałów nieruchomości, zatwierdzenie podziałów, przygotowanie kompletnego wniosku o podział nieruchomości wraz z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.) załącznikami i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji zatwierdzających podziały (w tym wyprzedzającego opracowania roboczego wektorowego projektu podziałów w formacie .dgn oraz .dwg). Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wraz ze spisaniem protokołu z tej czynności. Ustalenie granic w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Wznowienie / wyznaczenie geodezyjne granic nieruchomości w terenie w tym wznowienie / wyznaczenie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych bez postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Pomierzenie i określenie dokładnej lokalizacji gazociągów istniejących wraz z pomiarem ich zagłębienia (przykrycia) w rejonie projektowanego gazociągu wraz ze wskazaniem miejsc znacznych wypłyceń istniejących gazociągów tj. <1,0 m. Sporządzenie operatu geodezyjnego z pomiaru lokalizacji istniejących gazociągów wraz z aktualizacją danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tzn. przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zamawiającego. Opracowanie szczegółowych profili poprzecznych cieków wodnych o szerokości lustra wody > 1,0 m z dokładnym namierzeniem stabilnego dna. Wykonanie chmury punktów z nalotu pomiarowego, z wykorzystaniem techniki LIDAR oraz stworzenie trójwymiarowego numerycznego modelu terenu (NMT) i numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) zgodnie z wymaganiami podanymi przez Zamawiającego. Sporządzenie dedykowanej ortofotomapy z nalotu fotogrametrycznego zgodnie z wymaganiami podanymi przez Zamawiającego. Opracowanie Branżowej Mapy Numerycznej (BMN). Weryfikacja i aktualizacja map do celów projektowych. V. Cel prowadzenia dialogu 1. Celem dialogu technicznego jest: 1) uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określeniu warunków umowy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym. 2) uzyskanie informacji, które pozwolą Zamawiającemu zdiagnozować i usunąć bariery w dostępie do zamówienia, zdiagnozować ryzyka związane z realizacją zamówienia publicznego. 3) ustalenie w jakim stopniu potrzeby Zamawiającego zapewniają wysoki standard użytkowania i optymalny bilans ceny i jakości. 2. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu dialogu technicznego do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. VI. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1). Po potwierdzeniu udziału w dialogu technicznym, Zamawiający prześle niezbędne dokumenty opisujące przedmiot zamówienia i warunki handlowe przyszłego zamówienia. 2. Zgłoszenia można składać: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jan.wielowieyski@gaz-system.pl lub b) za pośrednictwem Portalu Zakupowego, dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl. 3. Termin składania zgłoszeń: do 23 maja 2019 r. godz. 15:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do ograniczonej liczby zainteresowanych, jeśli ilość zgłoszeń będzie przekraczała możliwości GAZ-SYSTEM. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do wybranych uczestników dialogu technicznego z prośbą o wyjaśnienie lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych we wniosku. 7. Na etapie zgłaszania podmiotów do dialogu technicznego, Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na ewentualnie zadane pytania, chyba że dotyczyłyby kwestii ściśle formalnych. 8. Zamawiający prześle dokumenty związane ze specyfikacją techniczną i warunkami umownymi podmiotom zaproszonym do dialogu. VII. Uczestnicy dialogu technicznego 1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 2. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które 1) W okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonały co najmniej dwa zamówienie polegające na opracowaniu map do celów projektowych / lub obsłudze geodezyjno-kartograficznej dla inwestycji liniowej o długości co najmniej 50 km. 2) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, w tym: a) Geodeta kierujący pracami geodezyjnymi - minimalna liczba osób: 1 osoba
- wymagane minimalne doświadczenie i kwalifikacje: o aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 2 od co najmniej 5 lat oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu geodety. b) Geodeta - minimalna liczba osób: 3 osoby
- wymagane minimalne doświadczenie i kwalifikacje dla każdej z trzech osób: o aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 od co najmniej 3 lat i ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu geodety. Przystąpienie uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez GAZ-SYSTEM po zakończeniu dialogu technicznego w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentach, wynikających z procedur udzielania zamówień. W sytuacji udostępnienia informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, w każdym przypadku uczestnik dialogu technicznego powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych. VII. Informacje ogólne 1. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 2. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym. 3. Dialog techniczny prowadzony będzie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 4. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 28 maja 2019 r. Załączniki: Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Brak
Termin składania ofert : 2019-05-28
Miejsce składania ofert : Oferty: 1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Kancelaria Ogólna), lub 2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : Brak
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z WARSZAWY

więcej: przetargi w Warszawie »


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.