Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Treść lub zakres przetargu uległy zmianie.
Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2010-10-19

Wyszogród: Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju -w Gminie i Mieście Wyszogród

Numer ogłoszenia: 337030 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród , ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, woj. mazowieckie, tel. 024 2311020, faks 024 2311024. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju -w Gminie i Mieście Wyszogród.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający w ramach zadania pn. Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju -w Gminie i Mieście Wyszogród zleca wykonanie następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 291510W m. Rębowo
Zadanie obejmuje wykonanie;
- robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 1,23 km,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
powierzchni 4936 m2,
- podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna 31,5 mmo grubości 7 cm po
zagęszczeniu na powierzchni 4565,8 m2.
- nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 4565,8 m2,
warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 4319 m2,
- wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 148,08 m3,
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 5 szt.
- znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 9,
2. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Słomin
Zadanie obejmuje wykonanie;
- robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 2,13 km,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
powierzchni 8532 m2,
- podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna 31,5 mm o grubości 7 cm po
zagęszczeniu na powierzchni 8958,6 m2.
- nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 8959,6 m2,
warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 8531,7 m2,
- wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 255,96 m3,
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 7 szt.
- znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 9.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 291508W, m. Rostkowice, Kobylniki
Zadanie obejmuje wykonanie;
- robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 1,71 km,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
powierzchni 6856 m2,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna /31,5 mm/o
grubości po zagęszczeniu 7 cm na powierzchni 5380 m2,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o grubości warstwy po
zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 1161,8 m2,
- nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 6541,8 m2,
warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 6199 m2,
- wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 205,68 m3,
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 21 szt.
- znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 23.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 291518W w m. Ciućkowo, Marcjanka, Drwały.
Zadanie obejmuje wykonanie;
- robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 1,89 km,
- wykonanie przepustu z rur betonowych o średnicy o 40 cm o długości 6 m.
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
powierzchni 7560 m2,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna /31,5 mm/o
grubości po zagęszczeniu 7 cm na powierzchni 6426 m2,.
- nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 6084 m2,
warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 5706 m2,
- wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 151,2 m3,
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 7 szt.
- znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 11.


Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy a także przeprowadził rozeznanie, co do zakresu niezbędnych inwentaryzacji. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

3. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji, a opis wykonania zawarty jest w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej i kosztorysach ofertowych realizacji w/w zadań stanowiących załączniki do SIWZ,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. - w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na roboty budowlane, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • 1) spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.) - według załącznika nr 2 do siwz - wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył - nie złożył wymagany dokument, oświadczenie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • a) udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwóch robót budowlanych w zakresie budowy i remontu dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł /brutto/ - każda
   b) złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do siwz wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył - nie złożył wymagany dokument, oświadczenie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • a) złożonych dokumentów o których mowa w pkt VII p. 1.1. lit. c, d siwz, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami budowlanymi objętymi zamówieniem przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności kierowanie robotami drogowymi upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
   b) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do siwz wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył - nie złożył wymagany dokument, oświadczenie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • a) złożonych dokumentów o których mowa w pkt VII p. 1.1. lit. e, f siwz, przy czym Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł oraz opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł,
   b) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do siwz wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył - nie złożył wymagany dokument, oświadczenie.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a. osób określonych w § 6 ust. 2,
b. wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT ,
c. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych,
d. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych mający wpływ na realizację robót,
e. terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
pok. nr 4 /sekretariat/.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI WYSZOGRÓD PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi WYSZOGRÓD »
więcej : Przygotowanie terenu pod budowę »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU