eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszogród › Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju -w Gminie i Mieście Wyszogród

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2010-10-19

Wyszogród: Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju -w Gminie i Mieście Wyszogród
Numer ogłoszenia: 337030 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród , ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, woj. mazowieckie, tel. 024 2311020, faks 024 2311024.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszogrod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju -w Gminie i Mieście Wyszogród.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający w ramach zadania pn. Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju -w Gminie i Mieście Wyszogród zleca wykonanie następujących zadań: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 291510W m. Rębowo Zadanie obejmuje wykonanie; - robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 1,23 km, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 4936 m2, - podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna 31,5 mmo grubości 7 cm po zagęszczeniu na powierzchni 4565,8 m2. - nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 4565,8 m2, warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 4319 m2, - wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 148,08 m3, - słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 5 szt. - znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 9, 2. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Słomin Zadanie obejmuje wykonanie; - robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 2,13 km, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 8532 m2, - podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna 31,5 mm o grubości 7 cm po zagęszczeniu na powierzchni 8958,6 m2. - nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 8959,6 m2, warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 8531,7 m2, - wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 255,96 m3, - słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 7 szt. - znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 9. 3. Przebudowa drogi gminnej nr 291508W, m. Rostkowice, Kobylniki Zadanie obejmuje wykonanie; - robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 1,71 km, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 6856 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna /31,5 mm/o grubości po zagęszczeniu 7 cm na powierzchni 5380 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 1161,8 m2, - nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 6541,8 m2, warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 6199 m2, - wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 205,68 m3, - słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 21 szt. - znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 23. 4. Przebudowa drogi gminnej nr 291518W w m. Ciućkowo, Marcjanka, Drwały. Zadanie obejmuje wykonanie; - robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 1,89 km, - wykonanie przepustu z rur betonowych o średnicy o 40 cm o długości 6 m. - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 7560 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna /31,5 mm/o grubości po zagęszczeniu 7 cm na powierzchni 6426 m2,. - nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 6084 m2, warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 5706 m2, - wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 151,2 m3, - słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 7 szt. - znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 11. Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy a także przeprowadził rozeznanie, co do zakresu niezbędnych inwentaryzacji. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji, a opis wykonania zawarty jest w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej i kosztorysach ofertowych realizacji w/w zadań stanowiących załączniki do SIWZ,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. - w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na roboty budowlane, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.) - według załącznika nr 2 do siwz - wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył - nie złożył wymagany dokument, oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum dwóch robót budowlanych w zakresie budowy i remontu dróg o nawierzchni asfaltowej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł /brutto/ - każda b) złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do siwz wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył - nie złożył wymagany dokument, oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) złożonych dokumentów o których mowa w pkt VII p. 1.1. lit. c, d siwz, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami budowlanymi objętymi zamówieniem przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności kierowanie robotami drogowymi upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; b) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do siwz wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył - nie złożył wymagany dokument, oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) złożonych dokumentów o których mowa w pkt VII p. 1.1. lit. e, f siwz, przy czym Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł oraz opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł, b) oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do siwz wg formuły: spełnia - nie spełnia, tj. złożył - nie złożył wymagany dokument, oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: a. osób określonych w § 6 ust. 2, b. wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT , c. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, d. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych mający wpływ na realizację robót, e. terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród pok. nr 4 /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.